Кафедра практичної психології

Деталі
Перегляди: 71037

Рисунок1Зав. кафедрою: Митник Олександр Якович

 

Контакти: 486-46-81

Кафедра практичної психології створена у Інституті педагогіки і психології 8 лютого 2005 року академіком В.І. Бондарем для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності «Практична психологія».


IMG 8737

      Кафедра практичної психології заснована у 2005 році. Керівництво кафедрою здійснювали: 2005-2008рр. Н.І. Пов’якель, доктор психологічних наук, професор; 2008-2012рр. Н.П. Зубалій, кандидат психологічних наук, професор, О.Д. Сафін, доктор психологічних наук, професор. З 01.11.2012 року завідувачем кафедри є О.Я. Митник, доктор педагогічних, кандидат психологічних наук, професор. Науково-дослідну і навчальну діяльність здійснює висококваліфікований колектив у складі 19 викладачів: 2 професори, 11 доцентів, 4 старших викладача, 2 викладача.

      У складі кафедри професори: О.Я. Митник, О.Д. Сафін; доценти: З.О.Гаркавенко, Н.П.Зубалій, І.В. Каськов, І.М. Кирилюк, Л.М. Литвинчук,  І.М. Овдієнко, І.В.Рашковська, Ю.О. Святенко, Т.В. Середюк, В.М.Тітяєв, І.В.Томаржевська; старші викладачі: А.С.Петрова, О.В. Летяк, О.М. Затворнюк, А.С. Шапошнікова, викладачі: О.О. Лелюх-Степанчук, О.В.Чистяк, старший лаборант: М.М. Лук’яненко, лаборант Л.О. Давидчук.
      Кафедра здійснює підготовку практичних психологів для закладів освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, сфери управління  за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр».
      Кафедра підтримує навчальні та наукові зв'язки з провідними установами України: Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Хмельницьким національним університетом, Університетом менеджменту освіти НАПН України, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини та іншими навчальними і науковими закладами та установами.
      Викладачі працюють над загально кафедральною темою: «Теоретико-методологічне та організаційно-методичне забезпечення професійної підготовки майбутнього практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця».
    Станом на 2016 рік маємо такі результати: розроблено методологічні та психодидактичні засади підготовки практичного психолога та вчителя в умовах університетської освіти; модель особистості практичного психолога та вчителя як конкурентоспроможного фахівця, психолого-педагогічні умови розвитку названого фахівця у процесі навчання у педагогічному ВНЗ.; розроблено програмні компетентності (загальні та фахові), які стали складовою освітньо-професійних програм підготовки бакалавра та магістра практичної психології. Результати роботи над загально кафедральною темою висвітлено у:
•  навчально-методичному посібнику: «Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця: теорія і практика» / за ред. В.І. Бондаря, О.Я.Митника (2015 р.);
•  навчально-методичному комплексі: «Наскрізна програма практик фахової підготовки студентів спеціальності «Психологія» ОКР «бакалавр» (2014 р.).
Авторами названих праць є всі викладачі кафедри.
       Кафедра здійснює керівництво таких проектів:
•    експериментального дослідження всеукраїнського рівня на тему: «Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процессу ДНЗ та ЗНЗ»;
•    експериментального дослідження всеукраїнського рівня на тему: «Розвиток громадянської свідомості майбутніх вчителів початкової школи у процесі професійного самовдосконалення» (спільно з кафедрою педагогіки і методики початкового навчання).
   Створено Центр психоконсультаційної допомоги (автор ініціативи старший викладач Шапошнікова А.С.). Робота Центру спрямована на підвищення рівня соціально-психологічної компетентності та індивідуально-психологічної стресостійкості студентської молоді та викладацького складу Університету.
     З метою ознайомлення студентів з техніками реабілітаційної допомоги різним категоріям населення щомісяця діє відкритий лекторій на базі Центру психологічної допомоги Професійної Асоціації Дитячих Аналітичних психологів (керівник: Кирилюк І.М. – кандидат психол. н., доцент).
     Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, регіональних науково-практичних семінарах та конференціях.
       Близько ста студентів працюють у 7 проблемних групах, що досліджують проблеми психоконсультативної та психотерапевтичної роботи, сучасної психодіагностики, профорієнтації та специфіки інноваційних технологій практичної психології, реабілітаційної та гендерної психології, психології конфлікту і стресу тощо.
   На базі кафедри практичної психології організовано психологічний клуб «Перспектива» - центр практичної роботи, освіти, саморозвитку, виховання і творчої актуалізації студентів (керівник: старший викладач Затворнюк О.М.) Робота клубу здійснюється за трьома напрямками:
•    психологічний дискусійний клуб;
•    психологічний кіноклуб;
•    групова психотерапевтична робота.      


 

Митник Олександр Якович

МИТНИК ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

митг1969 р.н.
Завідувач кафедри практичної психології
Закінчив Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова, 1993 р.
Спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання»
Закінчив Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2003 р.
Спеціальність «Математика»
Науково-педагогічний стаж з 1989 року
Доктор педагогічних наук (2010), кандидат психологічних наук (1998), професор (2014)
Кандидатська дисертація на тему: «Психолого-педагогічні умови становлення продуктивного спілкування в молодших школярів» (1998 р.)
Докторська дисертація на тему: «Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра» (2010 р.)
Член редколегії науково-методичних журналів: «Початкова школа», «Учитель початкової школи».
Є свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник « Логіка на уроках математики. Методика роботи над завданнями з логічним навантаженням у курсі математики початкових класів» для студентів педагогічних ВНЗ, які навчаються за спеціальністю «Початкове навчання».

                                                                           Монографії
1.    Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика/ упоряд. : К. І. Волинець, Т. І. Люріна, О. Я. Митник; за заг. ред. К. І. Волинець. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 43-58; 93-98; 131-139; 210-215.

                                                                           Підручники
1.    Митник О.Я. Математика: підручн. для 1 кл. загальноосв. навч. закладів /О.Я.Митник, О.Г.Гайштут. – Х.: Гімназія, 2015. – 160 с. (автор. 120 с.)

                                                   Навчальні та навчально-методичні посібники  
1.    Митник О.Я. Логічний калейдоскоп. Навчальний посібник для 1 класу/ О. Я. Митник, С. М. Ігнатьєва, Т. О.Карпенко. - Київ, Початкова школа. - 2011. - 98 с. (автор.52 с.)
2.    Митник О.Я. Уроки логіки у 3 класі. Навчально-методичний посібник для вчителя / О. Я. Митник, С. М. Ігнатьєва, Т. О.Карпенко. - Київ, Початкова школа. - 2011. - 160 с. (автор.97 с.)
3.    Митник О.Я. Уроки логіки у 4 класі. Навчально-методичний посібник для вчителя / О. Я. Митник, І.О. Большакова - Київ, Початкова школа. - 2013. - 192 с. (автор.102 с.)
4.    Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес: теорія і практика / за ред. В.І. Бондаря; упорядк. О.Я. Митник. – К.: Початкова школа, 2011. - 384 с. (автор. 250 с.): гриф МОН України
5.    Митник О.Я. Технологія побудови навчання у початковій школі як цілісного творчого процесу: навч. посібн. для студ./ О. Я. Митник. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 127 с.
6.    Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця: навчально-методичний посібник //  [під заг. ред.:  В.І.Бондаря, О.Я.Митника]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 385 с. (автор. 48 с.)

                                                              Статті у фахових виданнях
1.    Митник О.Я. Особливості побудови уроку як цілісного творчого процесу у першому класі / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2011. — № 4. — С. 20 - 22.
2.    Митник О.Я. Навчальний курс «Логічний калейдоскоп» як засіб розвитку поняттєвого мислення у першому класі  / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2011. — № 5. — С. 54 - 58.
3.    Митник О.Я. Заняття проблемного характеру у педагогічному ВНЗ як засіб забезпечення конкурентоздатності майбутнього фахівця / О.Я. Митник // Вища освіта України – Том IV – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2011. – С. 248 – 256.
4.    Митник О.Я. Конструктивна взаємодія суб’єктів ВНЗ як засіб здійснення моніторингу якості навчальних досягнень студентів / О.Я. Митник, В.О.Ліскін // Вища освіта України – Том IV – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2011. – С. 143 – 152.
5.    Митник О.Я. Науково-методичне забезпечення творчого навчально-виховного процесу у початковій школі / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2012. — № 5. — С. 46 - 52.
6.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови розвитку інтелектуально-творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2012. — № 10. — С. 42 – 45.
7.    Митник О.Я. Теоретико-методологічні засади побудови навчання у ЗНЗ як цілісного творчого процесу / О.Я. Митник // Рідна школа — 2012. — № 10. — С. 56 – 60.
8.    Митник О.Я. Розвиток конкурентоспроможності сучасного вчителя у межах внутрішкільної методичної роботи / О.Я. Митник // Рідна школа — 2013. — № 1-2. — С. 37 – 43.
9.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови побудови творчого навчально-виховного процесу на уроці / О.Я. Митник // Рідна школа — 2013. — № 6. — С. 31 – 36.
10.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні засади підготовки вчителя у системі післядипломної освіти до реалізації компетентнісного підходу / О.Я. Митник // Рідна школа — 2013. — № 11. — С. 34 – 37.
11.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи як конкурентоспроможного фахівця //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 23: збірник наукових праць  /за науковою ред. академіка В.І.Бондаря. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 107 – 112.
12.    Митник О.Я. Психологічні механізми управління якістю професійної підготовки практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. Збірник наукових праць – Додаток 1 до вип. 31, том II (44) – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.:ТОВ «ГНОЗІС», 2013. – С. 221 – 229.
13.    Митник О.Я. Психологічні особливості розвитку педагогічного мислення майбутнього вчителя як складової особистості конкурентоспроможного фахівця / О.Я. Митник, В.О.Ліскін  //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. Збірник наукових праць – Додаток 1 до вип. 31, том III (45) – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.:ТОВ «ГНОЗІС», 2013. – С. 392 – 399.
14.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні засади створення розвивального освітнього середовища у ЗНЗ як чинник забезпечення успіху у подальшій професійній кар’єрі учня / О.Я. Митник // Практична психологія та соціальна робота — 2014. — № 1. — С.1 – 4.
15.    Митник О.Я. Методи активізації творчого мислення майбутніх фахівців у процесі навчання //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К.:Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. XII. Психологія творчості. – Випуск 18. – С. 169 – 178.
16.    Митник О.Я. Розвиток поняттєвого мислення учнів у процесі навчання / О.Я. Митник // Практична психологія та соціальна робота — 2014. — № 3. — С.12 – 16.
17. Митник О.Я. Розвиток суб’єктності практичного психолога у процесі професійної підготовки / О.Я. Митник // Рідна школа — 2014. — № 4-5. — С. 37 – 40.
18. Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови інклюзивного навчання у ЗНЗ //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Вип. 26: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 152 – 156.
19. Митник О.Я. Розвивальне освітнє середовище у початковій школі як чинник становлення успішної особистості у соціумі / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2016. — № 5. — С. 1 - 4.

Детальніше...

Затворнюк Оксана Миколаївна

Затворнюк Оксана Миколаївна

DSC 5189 220 вересня 1988 р.н.
Старший викладач кафедри практичної психології
Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (2010р.), спеціальність «Практична психологія»
Науково-педагогічний стаж з 2008 року.

Кандидат педагогічних наук (2017 р.).
Кандидатська дисертація на тему: «Формування у майбутніх психологів готовності до професійного самовдосконалення» (2017 р.).

Керівник студентського психологічного клубу «Перспектива» з 2011 року.

 

 

 

Навчально-методичні посібники

 1. ЗатворнюкО.М. Соціально-психологічний тренінг як засіб самоменеджменту майбутніх практичних психологів /О.М.Затворнюк //Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця: теорія і практика /за заг. ред. В.І.Бондаря, О.Я.Митника. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С.156-167.
 2. Робочий зошит зимової школи «громадянські студії»: робочий зошит самостійної роботи /Л.Колесник, А.Шапошнікова, О.Затворнюк. – Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2015. – 32 с., іл.
 3. Затворнюк О.М. Основи професійного самовдосконалення психологів: програма спецкурсу / О.М.Затворнюк. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 22 с.

                                                Статті у наукових фахових виданнях

 1. ЗатворнюкО.М. Формування професійної компетентності майбутніх психологів у позаурочній діяльності /О.М.Затворнюк // Рідна школа. ‑ 2013. ‑ №11 (листопад). ‑ С. 62-66.
 2. Затворнюк О. М. Формування та розвиток професійного іміджу майбутніх психологів / О. М. Затворнюк // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. ‑ №9-10 (вересень-жовтень). ‑ С.41-45.
 3. ЗатворнюкО.М., МатвієнкоО.В. Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема /О.М.Затворнюк, О.В.Матвієнко //Науковий вісник Херсонського державного університету. ‑ 2014. ‑ №1. ‑ С. 215-220.
 4. Затворнюк О. М. Професійне самовдосконалення майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема / О. М. Затворнюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 3 до Вип.36, Том 1 (17) : тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Київ: Гнозис, 2016. – С.133-141.
 5. ЗатворнюкО.М. Сутність та структура готовності майбутніх психологів до професійного самовдосконалення /О.М.Затворнюк //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. –– Сер. 5, Випуск 55: Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр./ відп. ред. В.І.Бондар. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – С.72-77.

                                     Статті в іноземних наукових фахових виданнях

 1. ЗатворнюкО.Н. Формирование у будущих психологов готовности к профессиональному самосовершенствованию /О.Н.Затворнюк // Zbior raportow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Pedagogika. Realizacjabadan I projektow. – Warszawa: Wydawca Sp.z.. Diamond trading tour, 2015. – Str. 53-59.
 2. Zatvornyuk O. N. The Formation of Readiness for Professional Self-improvement of Future Psychologists / O. N. Zatvornyuk // Intelectual Archive. ‑ Volume 4. ‑ Number 4. ‑ Richmond Hill, Ontario, Canada, 2015. – P. 190-197.

                                Матеріали науково-практичних конференцій

 1. Затворнюк О. М. Творчі здібності майбутніх психологів як умова їх професійного становлення / О. М. Затворнюк // Освіта та наука у вимірах ХХІ століття : матеріали звітно-наукової конференції студентів 14-16 квітня 2010 р. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 270-272.
 2. Затворнюк О. М. Я-концепція особистості фахівця як центральна складова професійної самосвідомості у формуванні майбутніх фахівців з вищою освітою / О. М. Затворнюк // Актуальні проблеми педагогіки та психології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 7- 8 жовтня 2011 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2011. – Ч.1. – С. 66-68.
 3. Затворнюк О. М. Науково-дослідна робота як умова формування професіоналізму майбутніх практичних психологів / О. М. Затворнюк // Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 2-3 березня 2012 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2011. – С. 30-31.
 4. Затворнюк О. М. Формування обдарованої особистості засобами мистецтва / О. М. Затворнюк // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 25-29 вересня 2012 року, смт. Гаспра, АР Крим. – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2012. ‑ С.57-64.
 5. ЗатворнюкО.М. Розвиток особистості студента засобами мистецтва/О.М.Затворнюк //Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 4 серпня 2012 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота» 2012. – С.30-35.
 6. Затворнюк О. М. Психологічний центр «Перспектива» як середовище професійного становлення практичних психологів / О. М. Затворнюк // Оцінювання професійної компетентності випускників педагогічних ВНЗ: матеріали міжнародного науково-методичного семінару (14 березня 2013 р.) / упоряд. КучеренкоЄ.В.; за заг.ред. БондаряВ.І., МатвієнкоО.В. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С.33-38.
 7. ЗатворнюкО.М. Психологічні особливості та умови розвитку професійного самовизначення студентів – майбутніх психологів/ О.М.Затворнюк, В.Ю.Шеремет //Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології ХХІ ст.»: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 7-8 лютого 2014 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С.44-47.
 8. ЗатворнюкО.М. Формування професійного іміджу майбутніх психологів у процесі професійної підготовки /О.М.Затворнюк //Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 25-26 липня 2014 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С.21-24.
 9. ЗатворнюкО.М. Досвід професійної підготовки психологів у США та Україні /О.М.Затворнюк //Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч.2: збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 15.05.2015) /упоряд. КалитчакР.Г., ЗазулякЗ.М. – Львів: Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. ‑ С. 643-652.
 10. Затворнюк О. М. Організація самоосвіти та самовиховання майбутніх психологів під час навчання у ВНЗ / О. М. Затворнюк // Матеріали ІІІ Всеукраїнського психологічного конгресу з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі». – Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – Ч.2. – С.364-368.
 11. ЗатворнюкО.М. Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх психологів /О.М.Затворнюк //Формування державної освітньої політики: філософські,теоретичні та прикладні аспекти: тематичнийвипуск: збірник наукових статей /за ред. В.П.Андрущенка; Мін-во освітиі науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – С.173-177.
 12. ЗатворнюкО.М. Взаємозв'язок категорій самовдосконалення та готовності особистості /О.М.Затворнюк, Т.М.Лященко //Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – С.6-10.
 13. ЗатворнюкО.М. Ігрові технології у процесі самовдосконалення підлітків /О.М.Затворнюк, Т.М.Лященко //Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 26-27 лютого 2016 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С.108-110.
 14. ЗатворнюкО.М. Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійного самовдосконалення /О.М.Затворнюк //Актуальні питання теорії та практики підготовки майбутніх фахівців: тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 20-21 квітня 2016 р.) /[ред. колегія: Є.М.Потапчук (голова ред.), Т.Л.Левицька, Л.О.Подкоритова, В.Г.Гаврилькевич, О.В.Варгата]; Мін-во освіти і науки України, Хмельницький нац.ун-т, Каф. Практ.психол. та педагог. [та ін.]. – Хмельницький: ХНУ, 2016. ‑ С. 66-68.
 15. Затворнюк О. М. Щоденник рефлексії студента-психолога в аспекті акмеологічного підходу / О. М. Затворнюк // Особистісне зростання: теорія і практика : збірник тез за результатами ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції / за ред. Л. П. Журавльової, Н. Ф. Портницької, Ю. Ю. Дем'янчук. – Житомир: Видавництво ЖДУ Івана Франка, 2016. – С. 32-38.
 16. Затворнюк О. М. Щоденник рефлексії як інноваційна технологія у процесі самовдосконалення підлітків / О. М. Затворнюк // Сучасна особистість: психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (26-27 травня 2016 року) / за ред. ОвчаренкоО.В. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. – С.30-34.

 

Детальніше...

Зубалій Ніна Петрівна

44413.11.1951 р. н.
Доцент кафедри практичної психології
Закінчила Черкаський педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією, 1972 р.
Спеціальність: «Російська мова і література»
Науково-педагогічний стаж з 1972 року
Кандидат психологічних наук з 1987 року
Доцент – присвоєно вчене звання доцента, 1992 р.
Кандидатська дисертація на тему: «Формування позитивного ставлення до навчання дітей шестирічного віку (в умовах підготовчих класів загальноосвітньої школи) – 19. 00. 07 – педагогічна і вікова психологія (1987р.)

Підручники
1.    Зубалій Н. П. Здібності // Загальна психологія: підручник / Н. П. Зубалій та ін. – К.: Каравела, 2011. – С. 363–375.
2.    Зубалій Н. П. Почуття і емоції // Загальна психологія: підручник / Н. П. Зубалій, О. В. Скрипченко та ін. 3-те вид. випр. і доп. – К.: Каравела, 2012. – С. 228–252.
3.    Зубалій Н. П. Психологія виховання // Вікова і педагогічна психологія: підручник /  Н. П. Зубалій, О. В. Скрипченко та ін. 3-те вид. випр. і доп. – К.: Каравела, 2012. – С. 340–381.
Навчально-методичні посібники
1.    Зубалій Н. П. Основи психології. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів // Практична психологія: навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 113 с.
2.    Зубалій Н. П. Психологія здоров’я / Н. П. Зубалій, М. Д. Зубалій // Практична психологія: напрям сучасної підготовки практичного психолога в контексті професійної освіти: навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 90 с.
3.    Зубалій Н. П. Практична психологія: напрям сучасної підготовки практичного психолога в контексті професійної освіти: навчально-методичний посібник / Н. П. Зубалій та ін. [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 260 с.
4.    Зубалій Н. П. Практична психологія: навчально-методичний комплекс / Н. П. Зубалій, В. І. Бондар та ін. [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 771 с.
5.    Зубалій Н. П. Психологія спорту: навчально-методичний посібник / Н. П. Зубалій, М. Д. Зубалій. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 231 с.

Список друкованих праць доцента Н. П. Зубалій з 2011 рік – по 2015 рік
Статті у фахових виданнях
1.    Зубалій Н. П. Напрями підготовки практичних психологів у контексті професійного навчання / Н. П. Зубалій // Науковий часопис. Теорія і практика навчання і виховання. – К., 2011. – С. 251–257.
2.    Зубалій Н. П. Сучасні напрями психології профорієнтації. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / Н. П. Зубалій  // Практична психологія: навчально-методичний посібник [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 114–154.
3.    Зубалій Н. П. Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки 0101. Педагогічна освіта спец. 6.010100, 7.010107, 8.010107. Практична психологія / Н. П. Зубалій  // Збірник наскрізних програм практик студентів за спеціальностями університету. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 216–240.
4.    Зубалій Н. П. Психологічні аспекти становлення іншомовного діалогу майбутнього фахівця / Н. П. Зубалій  // Формування іншомовної професійної компетентності фахівців: національний та європейський вимір. Міжвузівський круглий стіл. Кафедра сучасних європейських мов Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2011. – С. 65–68.
5.    Зубалій Н. П. Вивчення проблеми посібникознавства з фізичної культури в літературі / Н. П. Зубалій, М. Д. Зубалій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наукових праць [за ред. Г. М. Арзютова]. – К.: Вид-во імені М. П. Драгоманова, Випуск 10,  2011. – С. 323–327.
6.    Зубалій Н. П. Тематичний аналіз результатів апробації програми психопрофілактики синдрому емоційного вигорання молодих вчителів сільської школи / Н. П. Зубалій, Л. Р. Кірєєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 20: Збірник наукових праць [за науковою ред. Академіка В. І. Бондаря]. – К.: Вид-во імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 74–82.
7.    Зубалій Н. П. Основи психотерапії // Практична психологія : навчально-методичний посібник / Н. П. Зубалій, В. І. Бондар та ін. [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 490–503.
8.    Зубалій Н. П. Політична психологія // Практична психологія : навчально-методичний посібник / Н. П. Зубалій, В. І. Бондар та ін. [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 576–585.
9.    Зубалій Н. П. Психологія управління в освітніх організаціях // Практична психологія : навчально-методичний посібник / Н. П. Зубалій, В. І. Бондар та ін. [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 603–618.
10.     Зубалій Н. П. Математичні методи в психології  // Практична психологія : навчально-методичний посібник / Н. П. Зубалій, В. І. Бондар та ін. [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 657–677.
11.     Zubaliy N. Socio-psychological services of universities // The Development of Social and Economie Systems in the Context of European Integration Processes. – Irpin, 2012. – P. 28–29.
12.     Zubaliy N., Larin D. Individual personality as Socio-psychological problem of nowadays // The Development of Social-Economiec Systems and Law Systems in the Context of Glodalized Processes. – Irpin, 2013. – P. 146–149.
13.     Зубалій Н. П. Психологія спорту. Тестові завдання / Н. П. Зубалій // Психологія спорту: навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 102–228.
14.     Зубалій Н. П. Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія спорту» / Н. П. Зубалій  // Психологія спорту: навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 216–230.
15.     Зубалій Н. П. Програма спецкурсу «Фізична фізкультура і психофізичний тренінг» / Н. П. Зубалій  // Психологія спорту: навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 173–215.
16.     Зубалій Н. П. Тривожність молодших школярів у навчальному процесі та її корекція за допомогою арт-терапії / Н. П. Зубалій, І. І. Олійник // Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії та практики. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 71–74.
17.    Зубалій Н. П. Формування в студентів позитивного ставлення до навчальної діяльності з фізичного виховання / Н. П. Зубалій // Актуальні проблеми впровадження  здоров’язберігаючих технологій у навчальних закладах. Матеріали ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 травня 2014 р., м. Чернівці. – Чернівці: Технодрук, 2014. – С. 229–235.
18.     Зубалій Н. П. Формування професійної компетентності практичного психолога у процесі вивчення курсу «Групова психотерапія» / Н. П. Зубалій  // Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця: теорія і практика: навчально-методичний посібник [за ред. академіка В. І. Бондаря, професора О. Я. Митника]. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 271–285.
19.     Зубалій Н. П. Професійна компетентність практичного психолога у процесі навчання / Н. П. Зубалій  // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 26: Збірник наукових праць [за науковою ред. академіка В. І. Бондаря]. – К.: Вид-во імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 64–69.
20.     Зубалій Н. П. Вивчення особливостей позитивного ставлення студентів до навчання / Н. П. Зубалій  // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Технодрук, 2015. – С. 235–241.
21.     Зубалій Н. П. Формування в студентів позитивного ставлення до навчальної діяльності з фізичного виховання (на прикладі хортингу) / Н. П. Зубалій  // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць [ред. рада: І. Д. Бех та ін.]. – К.: Паливода А. В. , 2015. – Вип. 3. – С. 87–92.
22.     Зубалій Н. П. Пісочна терапія як засіб психокорекції молодших школярів з девіантною поведінкою / Н. П. Зубалій, Р. Бондарєва // Науковий простір студента: пошуки і знахідки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції (13 квітня 2015 р.). Упоряд. О. І. Коханко  [за ред. академіка В. І. Бондаря, В. І. Матвієнко]. – Івано-Франківськ: Наір, 2015. – С. 175–179.
23.     Зубалій Н. П. Малюнкова терапія страхів учнів початкової школи / Н. П. Зубалій, Л. Гунько // Науковий простір студента: пошуки і знахідки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції (13 квітня 2015 р.). Упоряд. О. І. Коханко  [за ред. академіка В. І. Бондаря, В. І. Матвієнко]. – Івано-Франківськ: Наір, 2015. – С. 206–210.
24.     Зубалій Н. П. Ігротерапія як засіб психокорекції тривожності у дітей раннього віку / Н. П. Зубалій, М. Зосімчук // Науковий простір студента: пошуки і знахідки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції (13 квітня 2015 р.). Упоряд. О. І. Коханко  [за ред. академіка В. І. Бондаря, В. І. Матвієнко]. – Івано-Франківськ: Наір, 2015. – С. 211–216.
25.     Зубалій Н. П. Арт-терапія як засіб психотерапевтичної допомоги учням молодших класів / Н. П. Зубалій, А. В. Кришталь // Науковий простір студента: пошуки і знахідки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції (13 квітня 2015 р.). Упоряд. О. Г. Коханко  [за ред. академіка В. І. Бондаря, В. І. Матвієнко]. – Івано-Франківськ: Наір, 2015. – С. 224–226.

Детальніше...

Каськов Ігор Васильович

2221967 р.н.
Доцент кафедри практичної психології
доцент (2014), кандидат психологічних наук (2004)
Закінчив Київський військовий гуманітарний інститут, 1998 р.
Спеціальність «практична психологія»
Науково-педагогічний стаж зі спеціальності з 2001 року
Кандидатська дисертація «Організаційно-управлінські аспекти соціально-психологічної адаптації молодих офіцерів»” (2004)
Керівник проблемної наукової студентської групи «Формування оптимальних шляхів соціально-психологічного забезпечення адаптації особистості студента до умов сучасного середовища»


                                                  Монографії та навчальні посібники:
1.    Навчально-методичний комплекс «Наскрізна програма практик фахової підготовки студентів»  Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.-78 с.
2.    Навчально-методичний посібник «Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця:теорія і практика» Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015.-167-178 с.
                                                            Методичні рекомендації:
1.    Програма навчальної дисципліни «Юридична психологія» К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.- 27с.
2.    Програма навчальної дисципліни «Психологія управління» К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.  . – 46с.
3.    Програма навчальної дисципліни « Психологія стресу» К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.   – 20с.
4.    Програма навчальної дисципліни «Економічна психологія» К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.   – 17с.
5.    Програма спецкурсу «Теоретичні та практичні аспекти профілактики та регуляції стресових станів у особистості» К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.  – 16с.
                                            Статті у наукових фахових видання (після 2010 року):
1. Особливості соціально-психологічної адаптації людини у складних умовах життєдіяльності».  Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України Електронне   наукове   фахове   видання      № 4,- Хмельницький. НАДПС ім.. Б. Хмельницького 2010 р-[Електронний ресурс] /  Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis
2. «Особливості попередження професійного стресу у діяльності викладача»  Вісник Національного Університету оборони України № 2(21)/2011- К. НУОУ, 2011- с. 125-129
3. «Професійний стрес у діяльності викладача» Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова  серія 17, «Теорія і практика навчання та виховання», - К. НПУ ім. Драгоманова, 2011. – с. 294-306.
4. Відповідальність як професійно важлива характеристика  майбутнього психолога»   Вісник Національного Університету оборони України  3 (28) /2012    - с. 198-203. Вісник Національного Університету оборони України  3( 34 )  2013    - с. 218-223.
5.  «Особливості формування сприятливого соціально-психологічного клімату  студентського колективу як чинника успішного навчання»       Вісник Національного Університету оборони України  3( 34 )  2013    - с. 218-223.
6. «Теоретичні аспекти тривожності та її вплив на самооцінку в юнацькому віці». Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К. НУОУ, 2014. – Вип. 4 ( 41). – 392 с.
7. «Cоціально-психологічні особливості соціалізації особистості в сучасних умовах» Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К. НУОУ, 2015. – вересень

Детальніше...

\

Петрова Алла Сергіївна

55519.08.1985 р.
Старший викладач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова.
Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2007 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Практична психологія».
Науково-педагогічний стаж в університеті з 2014 року.
Кандидатська дисертація «Особливості психокорекції соціальних страхів у студентів» (2015).
Здійснювала обов’язки куратора академічної групи.
Статті у наукових фахових видання (після 2010 року):
1.    Могила А.С. Соціальний страх: психологічне дослідження феномену / А.С. Могила // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - № 38 (62). – С. 52 – 59.
2.    Могила А.С. Усвідомлення студентами-першокурсниками соціальних страхів у контексті формування їх професійної культури / А.С. Могила // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - № 39 (63). – С. 110 – 116.
3.    Петрова А.С. Специфіка соціальних страхів студентів та динаміка їх прояву / А.С. Петрова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. - № 44 (68). – С. 239 – 246.
4.    Петрова А.С. Комплекс чинників соціальних страхів студентів / А.С. Петрова // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – Том X. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 26. – С. 611 – 621.
5.    Петрова А.С. Психокорекційна робота із соціальними страхами осіб студентського віку / А.С. Петрова // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 25. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 367-379.

Детальніше...

Рашковська Ілона Владиславівна

8881967 р.н.
Доцент кафедри практичної психології
Закінчила  Київський державний педагогічний інститут ім.О.М Горького, 1989 р.
Спеціальність «Історія, суспільствознавство та методика виховної роботи»
Закінчила Київський державний педагогічний інститут  ім. М.П. Драгоманова, 1992 р.
Спеціальність «Психологія. Практична психологія в системі народної освіти»
Науково-педагогічний стаж з 1995 року
кандидат психологічних наук (2015р.)
Кандидатська дисертація на тему: «Психолого-педагогічні умови становлення ідеального «Я» підлітка» (2016 р.)
Член редколегії науково-методичної  комісії з християнської етики МОН України.

Статті у фахових виданнях (2011-2016р.)
1.Діагностична та корекційна робота шкільного психолога в процесі формування ідеального «Я» підлітка / І. В. Рашковська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 25. – С. 421-425.
2.Розвиток особистості майбутнього вчителя за допомогою вивчення спецкурсу «Розв’язання педагогічних задач» / І. В. Рашковська // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том ІV (37) : тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2012. – 554с. – С. 403 – 408.
3.Рашковська І.В. Особистісно-орієнтована складова образу ідеального «Я» підлітка/ РашковськаІ.В.// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, – Вип. 31, Том ІІІ(11):Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання».-К.:Гнозис,2014 – С. 222-228.
4..Рашковська І.В.Психологічні підходи до вивчення категорії ідеалу та ідеального//І.В.Рашковська/Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання».–К. Гносис,   2015 – С. 251-256
5.Використання  психологічного тренінгу в процесі становлення ідеального «Я» підлітка/І.В.Рашковська // Science and Education a new Dimension. Pedagogi and Psychology, ІІ(14),Issue: 27,2014.-С.104-106
6.Рашковська І.В. Теоретичні та практичні аспекти допомоги обдарованим учням//І.В.Рашковська /Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток1 до Вип.36, Том ІІІ(63): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського  освітнього простору». – К.:Гнозис, 2015. – С.442-450.

Детальніше...

Сафін Олександр Джамільович

7771962 р.н.
Професор кафедри практичної психології
Закінчив Гуманітарну академію Збройних сил, 1993 р.
Спеціальність «психологія»
Науково-педагогічний стаж зі спеціальності з 1993 року
Заслужений діяч науки і техніки України (2009)
Доктор психологічних наук (1998), кандидат психологічних наук (1995), професор (1999)
Кандидатська дисертація на тему: «Розвиток мотивації професійного самовдосконалення офіцерів Прикордонних військ України» (1995)
Докторська дисертація на тему: «Психологічні основи оптимальної управлінської діяльності офіцерських кадрів: акмеологічний аспект» (1998)
Під керівництвом захищено 29 кандидатських і 4 докторських дисертації
Член спеціалізованої вченої ради К 70.705.02 Нaцioнaльнoї aкaдeмiї Дeржaвнoї прикoрдoннoї cлужби Укрaїни iмeнi Бoгдaнa Xмeльницькoгo та К.26.130.02 в Вищому навчальному закладі «Університеті економіки та права «КРОК».
Член редколегії Правничого вісника університету «КРОК», Вісника Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Збірника наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, Збiрника нaукoвиx прaць Нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту цивiльнoгo зaxиcту Укрaїни.

Монографії:
1.    Сафін О.Д. Інтервізія як засіб підготовки практичного психолога до здійснення консультативної роботи / Сафін О.Д., Журавель А.В. – Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – С.218-257.
Навчальні посібники:
1.    Сафін О.Д. Актуальні проблеми використання людського чинника в особливих умовах діяльності: психологічний аспект /О.Д. Сафін// Розвиток інформаційного суспільства. Колективна монографія в 10-ти томах. – Т.9. «Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С.392-405.
Статті у наукових фахових видання:
1.    Сафін О.Д. Щодо Концепції державної політики України щодо наркотиків та алкоголю. Журнал Академії адвокатури України, 2010, №2 (15).
2.    Сафін О.Д. Концептуальні підходи до вивчення феномену брехні в професійній діяльності правоохоронця. Вісник академії управління МВС. - №1, 2010. – С.195-200.
3.    Сафін. О.Д. Людський чинник в особливих умовах діяльності та праці: психологічний аспект. Збірник наукових праць «Проблеми екстремальної і кризової психології». – Харків: Національний університет цивільного захисту МНС України, 18-19 листопаду, 2010. – С.108-120.
4.    Сафін О.Д. Організація процесу реформ у законодавстві про ВІЛ і наркотики. Правничий вісник університету «КРОК». – Вип. 6. - Т.2. – К., 2010. – С.67-73.
5.    Сафін О.Д. Гендерні розбіжності у прояві брехливості: кореляційний аналіз та його результати /О.Л. Колісник, О.Д. Сафін// Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. Вип. 26. – С.99-102.
6.    Сафін О.Д. Психологічна діагностика розвитку особистісної зрілості підлітків: проективний аспект. Вісник Національного університету оборони України – К. : НАОУ, 2011, №6(25). – С.233-237.
7.    Сафін О.Д. Почуття гумору як чинник міжособистісної взаємодії офіцерів у проблемних ситуаціях. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, №60, 2011. – С.44-52.
8.    Сафін О.Д. Профілактика та розв`язання конфліктів у педагогічній діяльності засобами гумору. Вісник Національної академії державної прикордонної служби. - Вип. 5, 2011. – код доступу - http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_5/11soddzg.pdf
9.    Сафін О.Д. Відмінності в використанні захисно-копінгової поведінки в залежності від інтелектуального ресурсу особистості. НУОУ, №2(27), 2012. – С.245-250.
10.    Сафін О.Д. Психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників в процесі служби. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. Вип. 27, 2012. – С.18-22.
11.    Сафін О.Д. Почуття гумору як чинник міжособистісної взаємодії у проблемних ситуаціях. Правничий вісник Університету «КРОК». – Вип. 11. – К., 2012. – С.126-131.
12.    Сафін О.Д., Шеленкова Н.Л. Особистісне та професійне самовизначення як психологічна основа реалізації особистості у діяльності. Правничий вісник Університету «КРОК». – Вип. 12. – К., 2012. – С.108-115.
13.    Сафін О.Д., Бабелюк О.В. Пcихoлoгiчнi ocoбливocтi прoфеciйнoгo caмoвизнaчення вiйcькoвocлужбoвцiв-кoнтaктникiв в прoцеci cлужби. Правничий вісник Університету «КРОК». – Вип. 13. – К., 2012. – С.180-186.
14.    Сафін О.Д Професійна самосвідомість курсантів Внутрішніх військ України /Сафін О.Д., Колесніченко О.С./ Вісник Київського національного університету. Військово-спеціальні науки. Відп. ред. В.В.Балабін. – Вип. 2(31). – С.5-9.
15.    Сафін О.Д. Ocнoвнi нaпрямки пcихoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння мaйбутнiх oфiцeрiв-прикoрдoнникiв / О.Д.Сафін, О.В. Данько/ Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Гол. ред. Сідак В.С. – Вип. 15. – К., 2013. – С.143-151.
16.    Сафін О.Д. Психологічний анaлiз взaємoзв'язку cуб'єктивних i oб'єктивних пoкaзникiв прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння зaлeжнo вiд рiвня рoзвитку рeфлeкciї /О.В.Данько, О.Д. Сафін/ Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Гол. ред. Сідак В.С. – Вип. 17. – К., 2014. – С.131-136.
17.    Сафін О.Д. Психологічні кореляти стилю та успішності професійної діяльності фахівця екстремального профілю /О.Д. Сафін/ Прoблeми eкcтрeмaльнoї тa кризoвoї пcиxoлoгiї : збiрник нaукoвиx прaць Нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту цивiльнoгo зaxиcту Укрaїни / гoл. рeд. Н.Є.Aфaнacь’євa. – X., 2013. – Вип. 14. – Ч.III. – С.225-235.
18.    Сафін О.Д. Тeoрeтичні пiдxoди дo прoблeми взaємин тa ocoбливocтeй взaємoдiї людини i прирoди / Ю.В. Кузьмeнкo, O.Д. Caфiн // Нaукoвий вicник Микoлaївcькoгo дeржaвнoгo унiвeрcитeту iмeнi В.O.Cуxoмлинcькoгo. Пcиxoлoгiчнi науки : збірник наукових праць / за наук. рeд. C.Д. Мaкcимeнкa, Н.O. Євдoкимoвoї. – Микoлaїв: МНУ iмeнi В.O.Cуxoмлинcькoгo, 2014. – Вип. 2.13 (109). – C. 191–195.
19.    Сафін О.Д. Феноменологічний аналіз наукових підходів до теоретичних моделей стресу та психологічні характеристики стресостійкості особистості /О.Д.Сафін, Ю.О. Тептюк/ Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Гол. ред. Сідак В.С. – Вип. 20. – К., 2014. – С.191-197.
20.    Сафін О.Д. Ocoбливocтi дeзaптaцiйнoгo впливу бoйoвиx дій нa мoтивaцiйнo-cмиcлoву cфeру ocoбиcтocтi її учасника /А.В.Дацков, О.Д.Сафін/ Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Гол. ред. Сідак В.С. – Вип. 19. – К., 2014. – С.105-111.
21.    Сафін О.Д. Про результати психодіагностування емоційного вигоряння оперативних співробітників /О.Д. Сафін, І.В. Андрух/ Збірник наукових праць НА ДПСУ, Серія Педагогіка та психологія, 2015. - №1. – С.137-148.
22.    Сафін О.Д. Ocoбливi умoви життєдiяльнocтi тa aдaптaцiйний пoтeнцiaл ocoбиcтocтi: пcиxoлoгiчний аспект /О.Д. Сафін, Ю.В. Кузьменко/ Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки / голов. ред. О.Ф. Волобуєва. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2016. – Вип. 1. – С. 55-66.
23.    Сафін О.Д. Вплив геофізичних умoв рeгioну нa iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi йoгo мешканців /О.Д. Сафін, Ю.В. Кузьменко/ Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Гол. ред. Сідак В.С. – Вип. 24. – К., 2016. – С. 124-131.
24.    Сафін О.Д. Основні підходи до функціонування системи психологічної реабілітації та реадаптації учасників антитерористичної операції /О.Д. Сафін/ Наука і оборона, 2016 - №1. – С. 24-30.
25.    Сафін О.Д. Психотехнології роботи з учасниками бойових дій та членами їхніх родин щодо їхньої післяекстремальної адаптації до умов мирного життя /Сафін, Дацков// Прoблeми eкcтрeмaльнoї тa кризoвoї пcиxoлoгiї : збiрник нaукoвиx прaць Нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту цивiльнoгo зaxиcту Укрaїни / гoл. рeд. Н.Є. Aфaнacь’євa. – X., 2013. – Вип. 14. – Ч.III, 2016. – С. 77-85.
26.    Сафін О.Д. Iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi i cтупiнь вирaжeнocтi пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду як чинники уcпiшнocтi пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтiв /Сафін, Балабушка// Прoблeми eкcтрeмaльнoї тa кризoвoї пcиxoлoгiї : збiрник нaукoвиx прaць Нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту цивiльнoгo зaxиcту Укрaїни / гoл. рeд. Н.Є.Aфaнacь’євa. – X., 2013. – Вип. 14. – Ч.III, 2016. – С. 86-95.
27.    Сафін О.Д. Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний дискурс /О.Д. Сафін//Вісник Київського національного університету. Військово-спеціальні науки. Відп. ред. В.В. Балабін. –  2016. - №35. – С. 66-74.

Детальніше...

Святенко Юлія Олександрівна

12127 серпня 1982 р.н.
Доцент кафедри практичної психології
Закінчила Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького у 2004р.
Спеціальність «Практична психологія»
Науково-педагогічний стаж з 2004 року.
Кандидат психологічних наук (2013р.)
Кандидатська дисертація на тему: «Регресія поведінки сиблінгів під впливом взаємин у сім’ї» (2013 р.)
Є свідоцтво про реєстрацію авторського права на дитячі проективні методики «Childhood» та «Emotion cards» (2015р).

Статті у фахових виданнях

1.    Святенко Ю. О. Особливості формування захисних тенденцій психіки дитини під впливом сімейного виховання / Ю. О. Святенко, Н. В. Дметерко // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. – Серія № 12. – Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2011. –  № 33 (57). – С. 113 – 119.
2.    Святенко Ю. О. Вплив сімейного виховання на психіку дитини /                      Ю. О. Святенко // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. – Серія      № 17. – Теорія і практика навчання та виховання : зб. наукових праць. – К. : НПУ імені  М. Драгоманова, 2011. – № 16. – С. 306 – 312.
3.    Святенко Ю. О. Пізнання регресії сиблінгів засобами глибинної корекції / Ю. О. Святенко // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. – Серія № 12. – Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2012. – № 36 (60). – С. 220 – 223.
4.    Святенко Ю. О. Пізнання феномену регресії засобами глибинної корекції / Ю. О. Святенко // Вісник інституту розвитку дитини. - Вип. 20. –   Серія : Філософія, педагогіка, психологія. зб. наук. праць. – К. : НПУ імені                         М. Драгоманова, 2012. – С. 165 – 171.
5.    Святенко Ю. О. Архетипна символіка у пізнанні психологічних захистів сиблінгів / Ю. О. Святенко // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. – Серія № 12. – Психологічні науки : зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2013. –  № 40 (64). – С. 129 – 133.
6.     Святенко Ю. А. Взаимосвязь глубинно-психологических и психосоматических аспектов в возникновении регрессии / Ю. А. Святенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Сер. : Педагогіка і психологія.  зб. статей – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч.1. – С. 169 – 177.
7.    Святенко Ю. О. Вплив едіпального періоду розвитку сиблінгів на їх поведінку / Ю. О. Святенко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI. Психологія обдарованості. – Вип. 9. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 44 – 420.
8.     Святенко Ю. А.  Влияние семейного воспитания на формирование психики сиблингов / Ю. А. Святенко //   Zbior raportow naukowych. Wpływ badań naukowych. (28.04.2013 – 30.04.2013 ) - Bydgoszcz: Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. -  s. 45 – 51.
9.    Святенко Ю. О.  Особливості інтерпретації малюнків у роботі психолога / Ю. О. Святенко // Професійна підготовка практичного психолога: зб. наук. праць  / В. І. Бондарь, Ю. О. Приходько та ін. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2010. – С. 109 – 116.
10.    Святенко Ю. О.  Пізнання регресії в процесі глибинної корекції /              Ю. О. Святенко // Матер. Всеукр. науково-практ. Конф. [«Актуальні проблеми практичної психології»], (м. Київ, 29 березня 2012р.). – Київ, 2012. – С. 317 – 320.
11.    Святенко Ю. О.  Архетипна символіка у виявленні регресії сиблінгів / Ю. О. Святенко // ІХ науково-практичний семінар [«Теоретичні та методологічні засади практичної психології: роль архетипу в візуалізації феномену психічного»], (м. Ялта, 29 вересня – 1 жовтня 2012р. ).

Детальніше...

Середюк Тетяна Володимирівна

9991976 р.н.
Доцент  кафедри практичної психології
Кандидат психологічних наук (2006)
Закінчила НПУ ім. М. П. Драгоманова
Спеціальність «дошкільне виховання»
Науково-педагогічний стаж зі спеціальності з 1998 року
Кандидатська дисертація «Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехннік ” (2006)
Керівник проблемної наукової студентської групи «Ґенеза креативності як чинника професійно – комунікативних здібностей у студентів – практичних психологів».

Навчально – методичні  посібники:
1.    Виробнича стажистська практика Навчально- методичний комплекс “ Наскрізна програма практик”  фахової підготовки студентів спеціальності 6.030103 «Практична психологія” /
За ред. В.І.Бондаря, В.Г.Панка.- К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.-78с.  46-52 Упор.З.О.Гаркавенко,  О.Я. Митник, А.С.Шапошнікова, І.В. Каськов, І.О. Лапченко
2.    Розвиток комунікативних умінь практичного психолога в процесі навчання    . Професійна підготовка практичного психолога як конкурентно спроможного фахівця: теорія і практика: навчально- методичний посібник/ за загальною редакцією академіка. В.І. Бондаря, професора О. Я. Митника.-К.: Вид-во НПУ імені .П.Драгоманова, 2015.-392с. 286-295    За загальною редакцією академіка НАПН України В.І.Бондаря; упорядкув.проф. О.Я.Митника    
3.    Методичні рекомендації та вимоги до написання і захисту магістерських робіт з психології        К.: Видавництво “Науковий Світ”, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 24с. 19-25 Укл. В.І.Бондар, К.В.Дубиніна, І.О. Лапченко.
4.    Організація психологічної служби. Практична психологія: напрями сучасної підготовки практичнго психолога в контексті професійної освіти: навчально- методичний посібник – К.: НПУ імен. М.П. Драгоманова, 2012.- 260с. Н.П. Зубалій, А.Є. Левенець, О.С. Котелевець, Г.Г.Шиловцева.
5    Організація психологічної служби.Психологія творчості та обдарованості. Практична психологія: Навчально – методичний комплекс. - К.: НПУ імен. М.П. Драгоманова, 2012.- 771с. В. І. Бондар, Н.П. Зубалій.
6    Методичні рекомендації та вимоги до написання і захисту магістерських робіт з психології. К.: Видавництво “НауковийСвіт”, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 24с. 18-24 Укл. В.І.Бондар, К.В.Дубиніна, І.О. Лапченко.

Детальніше...

Тітяєв Володимир Миколайович

666Народився 22 квітня 1970 року
Заступник декана факультету педагогіки і психології з виховної роботи.
Закінчив:
- Київське військово-морське училище у 1993 році. Спеціальність: «Військово-педагогічна, тактична ВМФ»;
- Київський військовий гуманітарний інститут у 1998 році. Спеціальність: «Історія України»
Науково-педагогічний стаж з 1989 року.
Кандидатська дисертація на тему «Психологічні засади особистісно орієнтованого навчання курсантів вищого військово-морського навчального закладу» (2007)
Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін з 2009 року.

Керівник проблемної наукової студентської групи «Розвиток комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів»
Куратор EСTS 4-х груп спеціальності «Практична психологія»

Навчально-методичні посібники:
1.    Психологія. Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Севастополь: Вид-во АВМС ім. П.С. Нахімова, 2010.
2.    Педагогіка. Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Севастополь: Вид-во АВМС ім. П.С. Нахімова, 2010.

Статті у наукових фахових видання (після 2010 року):
1.    Основні передумови та напрями реформування навчального процесу у вищому навчальному закладі на гуманістичних засадах // Горизонти освіти: Психологія. Педагогіка: Науково-методичний журнал. № 2 (35). – Севастополь: Рібест, 2012. – С. 145-151.

Детальніше...

Томаржевська Інна Володимирівна

11111970 р.н.
Доцент кафедри практичної психології
Закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1993 р.
Спеціальність «Дефектологія»
Закінчила Технологічний університет «Поділля» (м.Хмельницький), 2001 р.
Спеціальність «Практична психологія»
Науково-педагогічний стаж з 2002 року
Кандидат психологічних наук (2007 р.), доцент (2010 р.)
Кандидатська дисертація на тему: «Психологічні засади гуманізації професійної підготовки студентів-інвалідів соціономічного профілю» (2007р.)

                                      Підручники
1.    Теоретичні основи практичної психології: навч. посібник/ Кулешова О.В., Томаржевська І.В. - Хмельницький: ХНУ, 2012. - 235 с. (з грифом МОНМСУ: лист №1/11-4488 від 4.04.2012) (автор 118 с.)
                                                Навчальні та навчально-методичні посібники  
1.    Психолого-педагогічне консультування. Програма курсу і методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Практична психологія». Хмельницький: ХНУ, 2011. – 82 с.
2.    Психолого-педагогічні умови гуманізації професійної підготовки практичного психолога//Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця: теорія і практика: навчально-методичний посібник / за загальною редакцією академіка НАПН України В.І.Бондаря, професора О.Я.Митника. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 96-108 (автор 7с.)

                                                            Статті у фахових виданнях
1.    Особливості психічного стану хворих на псоріаз, що перебувають на стаціонарному лікуванні./О.А.Каденко, І.В.Томаржевська //Український журнал дерматології, венерології, косметології. – за ред. Москаленко В.Ф. – Київ, 2011. – С.34-40.
2.    Соціально-психологічний аналіз проблеми гуманізації навчання та виховання школярів і студентів з вадами здоров’я. //Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка / За ред. Л.П.Мельник, В.І.Співака. – Вип. ХVІ. – ПП Медобори-2006, 2011. – С.375-381.
3.    Аналіз впровадження програми гуманістично орієнтованого психологічного супроводу студентів з вадами здоров'я в умовах професійної підготовки соціономічного профілю. - Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету чмені Івана Огієнка, 2012 - С.250-257
4.    Теоретико-методологічний аналіз проблеми розвитку особистості в умовах професійної підготовки соціономічного профілю. – Вісник національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. 1(38). – С.314-320 – 0, 63 д.а.
5.    Теоретичні та прикладні засади особистісно-орієнтованої професійної підготовки практичного психолога. - Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Психологічні науки: зб. наукових праць. К.: НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. 45(69). -С.112-120 (у співавторстві з О.Я. Митником).
6.    Шляхи подолання професійної деформації особистості спеціаліста соціономічної сфери. - Вісник національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2015. – Вип. 1(44). – С. 224-230.
7.    Теоретико-методологічний аналіз феномену усвідомленого батьківства. – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон:Херсонський державний університет, 2016. – Вип.6. – С.107-112.
8.    Теоретичні засади дослідження проблеми професійно-особистісного розвитку спеціаліста соціономічної сфери /І.В.Томаржевська, О.Ю.Хартман// - Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон:Херсонський державний університет, 2016. – Вип.1., Том 1 – С.74-79.

Детальніше...

Шапошнікова Анна Сергіївна

131314.11.1979
Старший викладач кафедри практичної психології
Закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова (2000р.),
спеціальність «Практична психологія»
Науково-педагогічний стаж з 2006 року
Керівник проблемної наукової студентської групи «Сучасні технології психотерапії»
Засновник та керівник ГО «Інститут Інтегральної психології»,
партнер громадської організації «Учбово-методичний науково-інформаційний центр».

Учасник проекту «Інтеграція через діалог» за підтримки Єврокомісії, що реалізується Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба» (м.Львів) 2016-2018р.
Учасник проекту «Формування громадянської свідомості майбутніх вчителів початкової школи шляхом професійного самовдосконалення» за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США - 2014-2015р.
Учасник дослідницької групи проекту «Надання допомоги тимчасово переміщеним родинам зі Сходу України» Всеукраїнський благодійний фонд «Покрова пресвятої Богородиці» (оцінка потреб родин вимушених переселенців, розробка технології організації надання комплексної допомоги) – 2014р.
Учасник проекту європейського проекту TEMPUS IV «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи із гетерогенними групами і організаціями» на базі НПУ ім.М.П.Драгоманова (розробка програм підвищення педагогічної компетентності вчителів); - 2013р.

Монографії та навчальні посібники:
1.    Дистанційний підручник «Загальні основи психології» для студентів спеціальності «Початкове навчання» 2010р (6,45 др.арк.)

Детальніше...

 

Виноградна О.В.

Анотація навчальної дисципліни

СПЕЦСЕМІНАР «Психологія реклами»

8 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 1                          

 1. I.Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні знаннь про цілі, функції та види реклами, психотехнологію рекламної стратегії, роль психічних процесів у формуванні рекламних образів, психологію мотивації в рекламі, психотехнології рекламних засобів зі зворотним зв’язком та без нього.
 2. II.Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Психологія реклами» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни – розглянути та проаналізувати історію та теорію, психологічний аспект реклами, оволодіти основними категоріями та поняттями психології реклами.

ІV.     Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліни

            Основні знання про:

-         цілі, функції, види реклами;

-         психотехнологію рекламної стратегії;

-         роль психічних процесів у формуванні рекламних образів;

-         психологію мотивації в рекламі;

-         психотехнології рекламних засобів зі зворотним зв’язком;

-         психотехнології рекламних засобів без зворотного зв’язку;

-         сугестивні психотехнології;

-         заборонені види реклами; психологію політичної реклами;

-         психотехнологію ефективних презентацій, торгових ярмарків та виставок

            Основні уміння:

-          здійснювати психотехнічний аналіз реклами;

-          визначати психологічну ефективність реклами;

-          проводити рекламні дослідження.

V.     Короткий зміст дисципліни

            Тема 1. Поняття реклами, її історія. Призначення, завдання і види реклами. Психотехнологія рекламної стратегії.

            Тема 2. Психічні процеси та вплив реклами. Когнітивний, емоційний, мотиваційний аспект. Психологія творчості у рекламі

           Тема 3. Психотехнології основних рекламних засобів

            Тема 4. Психотехнології рекламних тек-стів. Друкована реклама. Політична реклама

           Тема 5. Рекламні засоби зі зворотним зв’язком. Психологгіний аспект. Психологія корпоративної символіки     

           Тема 6. Маніпуляція свідомістю та сугестія у рекламі

            Тема 7. Ставлення до реклами. психологічний аспект. Психологічні закономірності використання світла, кольору, форми і гумору у рекламі

            Тема 8. Психотехнологія ефективних презентацій, торгових ярмарок та виставок

           Тема 9. Психологічна ефективність реклами. Проблеми та методи розрахунку. Рекламні дослідження. Фокусгрупа як метод якісних вимірювань у рекламі

               Тема 10. Психологічна експертиза реклами. Груповий та індивідуальний психотехнічний аналіз реклами. Матриця рекламного впливу

VI.      Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу

            Кафедра практичної психології Інституту педагогіки та психології, доцент О.В. Виноградна.

VII.     Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

            На вивчення дисципліни відводиться 36 годин (1 кредит ЄКТС), з яких лекційних - 20 годин, практичних - 14 годин, лабораторних – 8 годин, індивідуальної роботи - 8 годин, самостійної роботи студентів - 48 годин.

            Дисципліна викладається у 9 семестрі.

VIII.   Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Аксенова К.А. Реклама и рекламная деятельность. Конспект лекций / Аксенова К. А. – М., 2007.
 2. Альпеншталь А. Реклама, которая даёт сверхприбыли /Альпеншталь А. – М., 2006.
 3. Борисов Б.Л. Технология рекламы и P R : учеб. пособ. – М., 2001.
 4. Горин С. В свободном полете. – Канск, 1997.
 5. Гребенкин Ю. Психотехнологии в рекламе. – Новосибирск, 2000.
 6. Джефкінс Ф. Реклама : практ. посібн. – К., 2001.
 7. Джулер А. Джером. Креативные стратеги в рекламе / Джулер А. Джером, Дрюниани Бонни Л. – СПб., 2002.

IX.      Метод навчання: Лекції, практичні заняття із застосуванням інформаційних технологій: тренування по FACS, робота з піктограмами тощо. Консультації (згідно розкладу).

X.        Система оцінювання

            Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 2-х модульних тестових завдань, виконання творчих індивідуальних завдань.

            Підсумковий контроль: залік у 8 семестрі

ХІ.      Реєстрація на навчальну дисципліну в деканаті з 19.03.

Детальніше...

Гаркавенко З.О.

Анотація навчальної дисципліни

СПЕЦКУРС «ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ»

7 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 2                          

 1. I.Основна мета засвоєння курсу: формування цілісного уявлення про планування діяльності практичного психолога як складної, багатоаспектної функції та інтегрування знань, умінь та навичок щодо організування планувальної діяльності із суміжних дисциплін.
 2. II.Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Планування діяльності практичного психолога навчального закладу» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни:

ІV.     Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліни

            Основні знання про:

            Основні уміння:

V.     Короткий зміст дисципліни

          Тема 1. Нормативне регулювання планувальної діяльності практичного психолога.

Поняття планування як функції діяльності практичного психолога. Нормативні документи та їх застосування у планувальній діяльності. Положення про психологічну службу та інші документи, що регламентують діяльність практичного психолога.

Тема 2. Перспективне планування. Річний план роботи психолога.

Поняття «перспективи» в організації та плануванні діяльності. Зв'язок мети, завдань, очікуваних результатів діяльності та її хронологічні аспекти. Зв'язок планування діяльності практичного психолога із планом роботи навчального закладу та стратегічними завданнями психологічної служби.

Основні науково-методичні принципи перспективного планування. Алгоритм складання річного плану роботи психолога.

методів діагностики за А.Анастазі. Переваги проетивних методів дослідження

           

Тема 3. Планування поточної діяльності та нормування робочого часу.

Циклограма діяльності практичного психолога навчального закладу. Структура, компоненти, взаємозв’язки.

Нормування робочого часу практичного психолога: нормативи та актуальні потреби. Проблеми хронометрування діяльності.

План роботи практичного психолога на місяць. Алгоритм побудови плану.

Тема 4. Організація та планування окремих видів діяльності практичного психолога.

План як інструмент організації діяльності. Специфіка організації окремих видів діяльності практичного психолога.

План проведення діагностичного дослідження. План проведення психологічного уроку. План підготовки та проведення батьківських зборів. План підготовки та проведення психолого-педагогічного консиліуму. План підготовки та виступу на педагогічній раді.

Алгоритм побудови плану.

Тема 5. План особистого та професійного розвитку практичного психолога.

Особистісний та професійний розвиток як цілісна організована система. Науково-методичні підходи до планування особистісного та професійного розвитку.

Поняття часу та періодизації професійного розвитку. Цілепокладання у професійному розвитку. Компоненти та напрямки особистісного та професійного розвитку.

Портфоліо практичного психолога (індивідуальний план розвитку).

Тема 6. Специфіка планування роботи практичного психолога у різних навчальних закладах (ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ).

VI.      Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу

            Кафедра практичної психології , доцент З.О. Гаркавенко.

VII.     Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

            На вивчення дисципліни відводиться 72 години (2 кредити ЄКТС), з яких лекційних - 12 годин, практичної роботи - 24 години, самостійної роботи студентів - 36 годин.

            Дисципліна викладається у 8 семестрі.

VIII.   Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Дубровина И.В. Психологическая служба образования: научные основания, цели и средства //Психологическая наука и образования. – 1998. – №2. – С. 5- 1.
 2. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В.Г., Цушко І.І., Обухівська А.Г. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 436 с.
 3. Клюева Т.М. Концептуальные основы построения региональной психологической службы //Прикладная психология. – 2001. – №4. – С.1-8.
 4. Лахман Г.В. Психологічна служба в системі освіти області: проблеми становлення та ефективності діяльності //Практична психологія та соціальна робота. – 2001. - №5. – С.40-50.
 5. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби: Навчально-методичний посібник; В 2 т. / За ред. В.Г.Панка, І.І.Цушка. – К.: Ніка-Центр, 2005. – Т.1. – 328 с.
 6. Нормативные предписания к разработчикам и пользователям психодиагностических методик //Вопросы психологии. – 1987. – №5. – С.176

     

IX.      Метод навчання: Лекції, практичні заняття із застосуванням інформаційних технологій: тренування по FACS, робота з піктограмами тощо. Консультації (згідно розкладу).

X.        Система оцінювання

            Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 2-х модульних тестових завдань, виконання творчих індивідуальних завдань.

            Підсумковий контроль: залік у 7 семестрі

ХІ.      Реєстрація на навчальну дисципліну в деканаті

Детальніше...

Каськов І.В.

Анотація навчальної дисципліни

СПЕЦСЕМІНАР «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА РЕГУЛЯЦІЇ СТРЕСОВИХ СТАНІВ У ОСОБИСТОСТІ»

8 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 2                          

 1. I.Основна мета засвоєння курсу полягає у поглибленні знання про психологічну суть| |єство|стресу, механізми його розвитку і основні ме­тоди| його психопрофілактики і психотерапії. знань про сутність самореалізації особистості у процесі творчої діяльності.
 2. II.Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Теоретичні та практичні аспекти профілактики та регуляції стресових станів у особистості» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни:

-          усвідомлення майбутніми фахівців професійно-важливої системи знань, умінь і навичок, на яких грунтується психологія стресу;

-          становлення професійного мислення психолога щодо вирішення практичних завдань;

-          активізація особистісного та творчого потенціалу майбутнього фахівця

ІV.     Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліни

            Основні знання про:

-          історію розвитку і основний зміст предмету психології стресу;

сучасні концепції стресу в біології, медицині і психології, методології і методах дослідженнястресових станів;

-          основні причини виникнення психологічного стресу, закономірності його розвитку;

-          методи прогнозування, діагностики, психопрофілактики і психотерапії;

-          специфіку вияву синдрому «професійного вигорання» особистості; психологічні умови профілактики та подолання стресів та синдрому «професійного вигорання»

            Основні уміння:

-          проводити психодіагностику стресових станів особистості;

-          впроваджувати психопрофілактичні та просвітницькі заходи для подолання синдрому «професійного вигорання» особистості;

         - визначати ефективність впроваджених психологічних технологій;

         - вирішувати дослідницькі завдання в галузі психології стресу

 1. V.     Короткий зміст дисципліни:
 2. Абрамова Г. С, Юдчиц Ю. А. Психология в медицине. М., 1998, с. 99-162.
 3. Баевскш Р. М., Кириллов О. И., Клецкин С. 3. Математический анализ из­менений сердечного ритма при стрессе. М., 1984, с. 6-121.
 4. Бажанов Н. Н., Судаков К. В., Иващенко О., Тябанкова В. Ф. и др. Ре­зультаты изучения психоэмоционального напряжения у стоматологиче­ских больных в предоперационный период // Роль эмоционального стрес­са в генезе нервно-психических заболеваний. М., 1977, с. 15-18.
 5. Бодров В. А. Когнитивные процессы и психологический стресс // Психо­логический журнал. 1996. - Т. 17. - № 4. – С. 64-74.
 6. Боканова О. М. Некоторые показатели сердечно-сосудистой системы у сту­дентов вечернего отделения в период экзаменационной сессии // Вопро­сы гигиены и состояния здоровья студентов вузов. М., 1974, с. 130.

Тема 1.Поняття про стрес та його структуру. Фази та його компоненти.

Визначення поняття «стрес». Історія вивчення поняття. Підходи до вивчення стресу. Основні положення про стрес (загальний адаптаційний синдром) за Г. Сельє. Поняття про адаптаційну енергію. Основні моделі стресу. Загальне уявлення про стресори. Стресова реактивність. Напруження та його вимірювання. Поняття «копінг» за Р. Лазарусом.

Тема 2. Основні підходи до вивчення стресу.

Теорії зв'язку когнітивної діяльності, тривоги та депресії. Теорія схем Бека. Теорія асоціативної мережі Бауера. Тоерія продуктивності обробки інформації Айзенка. Індивідуальні особливості реагування на стрес. Модель стресу за Грінбергом. Модель позитивного стресу. Перспективи розвитку вчення про стрес    

Тема 3.Психологічні та фізіологічні наслідки стресу

Психофізіологія стресу. Поведінкові прояви. Фізичні симптоми стресу. Симпато-адренолінова система реакцій. Система реакцій гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі. Стресові реакції та імунна функція. Когнітивні характеристики стресу.

Тема 4. Психосоматичні розлади та посттравматичний стрес

Поняття «психосоматика», «посттравматичний стрес». Стресові реакції та депресія. Стрес та психічні хвороби. Наслідки посттравматичного стресу. Різновиди психосоматичних розладів. Посттравматичні стресові порушення. Причини виникнення

Тема 5.Шляхи подолання стресу

 

Множинність способів подолання стресу. Подолання стресу в дитячому віці. Подолання стресу в підлітковому віці. Подолання в дорослому віці. Психотерапія як один із способів подолати стрес.

Тема 6. Характеристика професійного стресу як одного з видів стресів

Поняття «професійний стрес». Взаємозв'язок понять «стрес» і «професійний стрес». Стрес на робочому місці. Психологічні дослідження професійного стресу. Макро-, мезо- та мікро рівні вивчення професійного стресу за Г.Леоновою (екологічний, транзакцій ний, регуляторний підхід)

Тема 7. Шкільний стрес як проблема сучасної школи.

Поняття «шкільний стрес», «свідоме безсилля». Етапи розвитку шкільного стресу. Фактори стомлення від школи. Шкільна тривожність як одна з причин

шкільного стресу. Батьківський стрес.

Тема 8. Синдром «професійного вигорання» як наслідок професійного стресу.

Взаємозв’язок понять «стрес», «професійний стрес» та синдром «професійного вигорання». Тотожне та відмінне у поняттях «професійне вигорання», «емоційне вигорання» та «особистісне вигорання». Емпіричні дослідження та перспективи вивчення синдрому. Передумови виникнення синдрому «професійного вигорання» у особистості та особливості його вияву. «Професійне вигорання» в організаціях. Структура синдрому. Симптоми «професійного вигорання». Рівні та стадії «професійного вигорання».

Тема 9. Методи діагностики стресів, професійних стресів та синдрому «професійного вигорання».

Методи психологічної діагностики змісту, структури та рівнів вияву стресів та синдрому «професійного вигорання». Інтерв’ювання. Фокус-групове дослідження. Проективні методи дослідження.

Методики для діагностики особливостей прояву стресу та професійного стресу: методика «Професійний стрес», «Самооцінки стійкості до стресу», Шкала SACS тощо.

Методики, що надають глибоку інформацію про розвиток синдрому: методика діагностики рівня емоційного вигорання на роботі В.В. Бойко; методика «Психічне вигорання» О.О. Рукавішнікова. Експрес-методики діагностики рівня «професійного вигорання» у педагогів: методика «Синдром «вигорання» в професіях системи «людини-людина»(розроблена на основі моделі К. Маслач та С. Джексон); методика «Оцінка особистого потенціалу «вигорання»; методика «Дослідження синдрому «вигорання».

VI.      Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу

            Кафедра практичної психології Інституту педагогіки та психології, доцент І.В. Каськов.

VII.     Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

            На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (2 кредита ЄКТС), з яких лекційних - 18 годин, індивідуальної роботи - 15 годин, самостійної роботи студентів - 39 годин.

            Дисципліна викладається у 8 семестрі.

VIII.   Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

Васильева 3. А, Любинская С. М. Резервы здоровья. М., 1984, с. 8-84

IX.            Метод навчання: Лекції, практичні заняття із застосуванням інформаційних технологій: тренування по FACS, робота з піктограмами тощо. Консультації (згідно розкладу).

X.        Система оцінювання

            Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 2-х модульних тестових завдань, виконання творчих індивідуальних завдань.

            Підсумковий контроль: залік у 8 семестрі

ХІ.      Реєстрація на навчальну дисципліну

Детальніше...

Котелевець О.С.

Анотація навчальної дисципліни

СПЕЦСЕМІНАР «РОБОТА ПСИХОЛОГА З РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ»

7 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 1                          

 1. I.Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні поведінкових компонентів екологічної свідомості в дітей, які навчаються в освітніх закладах.
 2. II.Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Робота психолога з розвитку екологічної свідомості в освітніх закладах» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни:

- виховання екологічної свідомості, екологічних установок та екологічної поведінки у різних вікових групах.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

            Основні знання про:

- психологічні проблеми екологічної освіти;

- структуру екологічної свідомості;

- особливості екологічної свідомості дитячого віку;

- основні принципи екологічної психопедагогіки;

- зміни екологічної свідомості у молодшому шкільному віці.

- стратегії ставлення до довкілля людей зрілого віку.

            Основні уміння:

- застосовувати активні соціально-психологічні методи у екологічному вихованні та екологічній освіті;

- аналізувати екологічну свідомість людини використовуючи знання про її структуру.

 1. V.     Короткий зміст дисципліни:
  1. Бородой Ю.М. Этнические контакти и окружающая среда//Природа, 1981, № 9.
  2. Дерябо С.Д. Экологическая психология - М.: Московський психо-социальный институт, 1999.- 447с.
  3. Дерябо С.Д., Ясвин В.А., Экологическая психология и педагогика. Ростов-на- дону: «Феникс» – 1996. .
  4. Красиченко В.С. Екологічна культура: Теорія і практика: Навчальний посібник. К.: заповіт, - 1996.
  5. Кряж І.В. Особливості репрезентації в свідомості відношень «Людина-природа». Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидат психологічних наук - Харків, 1995, - 18с.
  6. Рудоміна - Дусятька О.В. Екологічна психологія. Навчальний посібник- К.; інститут післядипломної освіти КНУ ім.Тараса Шевченка, 2001, 71с.

            Тема 1. Екологічна свідомість: її сукупність, властивості та форми прояву. Визначення поняття «екологічна свідомість». Типи екологічної свідомості: антропоцентричний, природоцентричний та екоцентричний. Екологічна установка та екологічна поведінка. Вплив криз та катастроф на екологічну свідомість. Соціально-психологічні проблеми, що виникають під час катастроф.

Тема 2. Методологічні проблеми освіти та виховання. Завдання екологічної освіти. Основний методологічний принцип екологічної психопедагогіки та онтогенез екологічної свідомості. Загальний підхід до аналізу формування суб’єктивного ставлення до довкілля.

Тема 3. Віковий підхід до формування екологічної свідомості. Дошкільний вік та формування суб’єктивного образу світу. Екологія дитячої іграшки. Ставлення до довкілля у молодшому шкільному віці. Стосунки з довкіллям у підлітковому віці. Юнацький вік. Екологічна свідомість у зрілому віці.

Тема 4. Застосування активних соціально-психологічних методів у екологічному вихованні та екологічній освіті. Метод мозкового штурму. Круглий стіл. Командна ділова гра.

VI.      Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу

            Кафедра практичної психології Інституту педагогіки та психології, доцент Котелевець О.С.

VII.     Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

            На вивчення дисципліни відводиться 36 годин (1 кредит ЄКТС), з яких лекційних - 8 годин, самостійної роботи студентів - 20 годин, практичних – 8 годин.

            Дисципліна викладається у 7 семестрі.

VIII.   Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

IX.   Метод навчання: Лекції, практичні заняття із застосуванням інформаційних технологій: тренування по FACS, робота з піктограмами тощо. Консультації (згідно розкладу).

X.        Система оцінювання

            Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 1 модульного тестового завдання, виконання творчих індивідуальних завдань.

            Підсумковий контроль: залік у 7 семестрі

ХІ.      Реєстрація на навчальну дисципліну

Детальніше...

Литвинчук Л.М.

Анотація навчальної дисципліни

СПЕЦСЕМІНАР «ТВОРЧА РОБОТА ЯК ЗАСІБ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ»

8 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 2                          

 1. I.Основна мета засвоєння курсу полягає у поглибленні знань про сутність самореалізації особистості у процесі творчої діяльності.
 2. II.Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Творча робота як засіб самореалізації особистості» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни:

     - сформувати розуміння закономірностей розвитку творчого потенціалу людини;

- поповнити репертуар методів самореалізації шляхом вирішення творчого завдання у рамках як індивідуальної, так і групової роботи;

- сформувати і розвинути навички постановки і творчого вирішення проблем;

- навчитизастосовувати на практиці знання у сфері загальної і соціальної психології, психології мислення і творчості.

- розвинути здібності творчої уяви і потребу у самореалізації;

   - створити фундамент для подальшого творчого пошуку засобів і способів підвищення ефективності професійної діяльності студентів.

ІV.     Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліни

            Основні знання про:

-          формування ціннісно-смислового ставлення до творчості.

-          реалізації творчих здібностей студентів;

-          етапи самореалізації особистості;

-          емоційні фактори, що впливають на творчу діяльність суб'єкта.

            Основні уміння:

-          знаходити шляхи самореалізації;

-          знаходити нестандартні та оригінальні рішення наукових, побутових і професійних завдань і проблем.

 1. V.     Короткий зміст дисципліни:
  1. Де Боно Э. Рождение новой идеи. М.: 1976. Глава 5. С. 75-76.
  2. Халперн, Д. Психология критического мышления. С.- Петербург: Питер, 2000. Глава 9. С. 434-436, Глава 10. С. 460-462.

            Тема 1. Професійна самореалізація особистості в сучасних умовах.

Самореалізація як предмет уваги науковців. Потреба в самореалізації як джерело активності особистості. Етапи професійної самореалізації. Труднощі самореалізації у професійній сфері. Індивідуальні особливості використання професійного потенціалу та самореалізаційних характеристик особистості.

            Тема 2. Варіації процесу самореалізації відповідно її сфери.

Класифікація форм самореалізації особистості. Граничні варіанти самореалізації особистості.Максимальна свобода самореалізації у формі гри. Варіації процесу самореалізації відповідно її сфери. Філософствування як форма самореалізації особистості

            Тема 3. Розвиток творчого потернціалу як прояв психологічного здоров`я студентської молоді.

Уявлення про творчість у традиціях гуманістичної психології.Проблемарозумінняпсихологічного та психічного здоров'я. Формування ціннісно-смислового ставлення до творчості. Реалізації творчих здібностей студентів.

            Тема 4. Роль метафор та аналогій в процесі генерування творчих ідей. Метод синектики.

Візуалізація і робота з образом як засобу розвитку креативності. Загальна характеристика методу синектики (У.Гордон). Види аналогій: персоніфікована, пряма, символічна і фантастична. Особливості переносу при використанні різних видів аналогій. Можливості та обмеження у застосуванні методу синектики.

).

Тема 5. Вплив обміну ідеями на креативність.

           

            Роль внутрішньої і зовнішньої мотивації суб'єкта як детермінанти його креативності.Емоційні фактори, що впливають на творчу діяльність суб'єкта. (Т.Емабайл). Індивідуальні і групові методи, їхні переваги і недоліки. Бар'єри, що заважають прояву творчого потенціалу людини

Тема 6. Проблема стимуляції і розвитку креативності. Когнітивний, емоційний і мотиваційний рівні.

Особистісна і соціокультурна обумовленість креативності і творчості. Можливості стимуляції креативності на когнітивному рівні. Інсайт та емоційне передбачення рішення завдання. Чутливість до протиріч як найважливіша складова творчого мислення. Короткий опис основних підходів до розвитку і стимуляції креативності.

         

           Тема 7. Проблема співвідношення інтелекту і творчих здібностей.

Проблема виділення критеріїв креативності. Основні підходи до її діагностики. Достоїнства і недоліки психометричних методів, їхня критика. Концепція дивергентного і конвергентного мислення Дж.Гілфорда.

            Тема 8. Концепція мозкового штурму.

Вплив обміну ідеями на креативність суб`єкта. Особливості спільної творчої діяльності. Сутність концепції мозкового штурму (А.Осборн). Правила, особливості і приклади його використання. Обмеження критичного мислення під час сесії. Специфіка процесів обміну ідеями в умовах мозкового штурму. Недоліки і переваги методу. Використання мозкового штурму у сполученні з іншими методами.

VI.      Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу

            Кафедра практичної психології Інституту педагогіки та психології, доцент Л.М. Литвинчук.

VII.     Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

            На вивчення дисципліни відводиться 36 годин (2 кредитА ЄКТС), з яких лекційних - 6 годин, лабораторних – 10 годин, індивідуальної роботи - 2 годин, самостійної роботи студентів - 10 годин.

            Дисципліна викладається у 7 семестрі.

VIII.   Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни

 1. Венгер Л.А. Развитие общих познавательных способностей как предмет психологического исследования. – Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. Л.А.Венгера. - М.: Просвещение, 1986. – С. 5-18.
 2. Воронин А.Н., Габриелян Н.А. Интеллект как модератор проявления личностных особенностей в ситуациях группового взаимодействия // Интеллект и творчество. Сборник научных трудов / Под ред. А.Н.Воронина. – М.: ИП РАН, 1999. – С. 49-59.
 3. Голубева Э.А. Способности и индивидуальность. – М.: Прометей, 1993.
 4. Кедров Б.М. О теории научного открытия // Научное творчество. – М., 1969
 5. Лук А.М. Мышление и творчество. – М., 1976

IX.            Метод навчання: Лекції, практичні заняття із застосуванням інформаційних технологій: тренування по FACS, робота з піктограмами тощо. Консультації (згідно розкладу).

X.        Система оцінювання

            Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 2-х модульних тестових завдань, виконання творчих індивідуальних завдань.

            Підсумковий контроль: залік у 8 семестрі

ХІ.      Реєстрація на навчальну дисципліну

Детальніше...

Митник О.Я.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Спецкурс «Психологічні особливості побудови творчого навчально-виховного процесу у ЗНЗ»

Кількість кредитів ЕСТS – 2 кредити                                                     VII семестр

 1. I.Основна мета спецкурсу полягає у розкритті психологічної природи творчого навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі, психологічних вимог до особистості вчителя щодо здійснення творчого навчально-виховного процесу; специфіки та особливостей поведінки учнів у різних видах діяльності, особливостей психічного розвитку учнів (молодших школярів, підлітків, юнаків) в умовах здійснення творчого навчально-виховного процесу.
 2. II.Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
 3. III.Завдання дисципліни є усвідомлення студентами творчого характеру педагогічної діяльності; розуміння себе суб’єктом педагогічної діяльності, своїх професійно-значущих якостей; оволодіння механізмами творчої самореалізації в професійній діяльності та шляхами професійного самовдосконалення; набуття знань та практичних умінь для здійснення консультування вчителя щодо організації професійно-педагогічної діяльності як розвиваючої взаємодії, спрямованої на розвиток творчого потенціалу учня.
 4. IV.Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Дисципліна спецкурс «Психологічні особливості побудови творчого навчально-виховного процесу у ЗНЗ» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки; вивчення спецкурсу сприяє розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців.

Основні знання:

- прийомів i засобів корекцiї i розвитку навчальної дiяльностi та становлення особистостi учня;

- психолого-педагогічних засад побудови навчання як цілісного творчого процесу;

- психологічних вимог до особистості сучасного вчителя.

   Основні уміння:

- видiляти психологiчний аспект педагогiчних явищ i процесiв;

- використовувати знання з метою створення оптимальних умов навчання i виховання учнiв;

- аналiзувати i оцiнювати ефективнiсть педагогiчної діяльності вчителя;

- консультувати вчителя щодо організації професійно-педагогічної діяльності як розвиваючої взаємодії, спрямованої на розвиток творчого потенціалу учня, здійснення постійного професійного самовдосконалення.

 1. V.Короткий зміст дисципліни

Модуль I. Психологія розвитку учня у творчому навчально-виховному процесі

Тема 1. Творча навчальна діяльність – специфічний вид діяльності.Основні характеристики творчої навчальної діяльності, їїпредметний зміст. Система цільових орієнтирів та принципів навчання. Психолого-педагогічні умови навчання. Інтерактивні методи навчання. Їх психологічна сутність. Організація навчання на діагностичній основі. Причини неуспішності в учінні. Шляхи їх подолання.

Тема 2. Вплив навчання як цілісного творчого процесу на психічний розвиток молодшого школяра (підлітка, юнака).Парадигми освіти: об’єктна і суб’єктна. Особистісно–діяльнісний підхід як основа організації освітнього процесу. Особистісно–діяльнісний підхід з позиції педагога. Особистісно–діяльнісний підхід з позиції учня. Психофізіологія навчальних навантажень як передумова творчості учня. Вплив навчання на становлення мотиваційної, пізнавальної та соціальної сфер особистості учня-діяча.

Тема 3. Інтелектуальний та емоційно-вольовий розвиток особистості у творчому навчально - виховному процесі. Інтелект у структурі рис особистості. Умови формування понять. Завдання, спрямовані на розвиток поняттєвого та дивергентного мислення учнів. Поняття про емоції, почуття і переживання. Функції емоцій і почуттів. Роль різних груп емоцій у діяльності учня та вчителя.

Тема 4. Психологічні вимоги до змісту навчання у загальноосвітньому навчальному закладі. Проблеми сучасного суспільства у галузі освіти. Основні компоненти змісту загальної середньої освіти. Структура підручника, принципи побудови. Психологічні вимоги до структурування навчального матеріалу у підручнику.

Модуль II. Психологічна готовністьпрактичного психолога (вчителя) до творчої професійної діяльності

Тема 5. Психологічні вимоги до особистості сучасного психолога (вчителя). Мотиваційна сфера особистості психолога (вчителя): внутрішня та зовнішня мотивація. Пізнавальна сфера: когнітивна, рефлексивна та операційна складові. Соціальна сфера: комунікативна, організаційна та емоційно-вольова складові. Методи діагностики стану розвитку мотиваційної, пізнавальної й соціальної сфер особистості психолога (вчителя). Імідж психолога (вчителя). Шляхи становлення.

Тема 6. Психологічні засади продуктивного спілкування в освітньому процесі.

Зміст поняття продуктивне педагогічне спілкування. Специфіка педагогічного спілкування як єдності функціонально-рольової та особистісно-орієнтованої поведінки вчителя. Структура процесу педагогічного спілкування, характеристика його етапів. Педагогічний такт як міра доцільності педагогічного впливу. Готовність психолога (вчителя) до конструктивної взаємодії з учнем. Барєри педагогічного спілкування. Поняття педагогічний конфлікт, його види, шляхи подолання. Психологічний аналіз уроку у діяльності практичного психолога

Тема 7. Психологічні основи професійного самовдосконалення практичного психолога (вчителя). Особистість психолога (вчителя) як об’єкт професійного самовдосконалення, його сутність, задачі, етапи. Система підвищення кваліфікації та неперервна освіта сучасного педагога та психолога. Поняття про творчу лабораторію вчителя та психолога, шляхи, етапи, технологія створення. Поняття передового педагогічного досвіду. Критерії, технологія вивчення, узагальнення, впровадження передового педагогічного досвіду. Система накопичення власного професійного досвіду.

 1. VI.Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра практичної психології Інституту педагогіки і психології; завідувач кафедри, професор Митник О.Я.

 1. VII.Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 72 години (2 кредити ЕСТS), з яких лекційних – 14 год,, семінарських – 14 год., лабораторних – 4 год., індивідуальної роботи – 4 год., самостійної роботи студентів – 36 год.

Дисципліна викладається у VII семестрі.

 1. VIII.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни
 2. Давыдов В.В.Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1986.
 3. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. школа, 1989.
 4. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. – М.: Изд-во ЭКСМО –Пресс, 2002 – 224 с.
 5. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. – К.: Наук. думка, 1998.
 6. Мартиненко С. М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи (навчально-методичний посібник) / С. М. Мартиненко // К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 264 с
 7. Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. – К.: Вища школа, 1987.
 8. Митник О.Я. Складові іміджу сучасного закладу освіти / О.Я. Митник //Почат. шк. № 7. – С. 51 – 54.
 9. Митник О.Я. Психологія навчання як цілісного творчого процесу / О.Я. Митник // Відкритий урок – 2005. – № 23–24. – С. 34 – 36.
 10. Митник О.Я. Як навчити дитину мистецтва мислення / Олександр Якович Митник. – К.: Початкова школа, 2006. – 104 с.
 11. Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес: теорія і практика / за ред. В.І. Бондаря, упорядкув. О.Я. Митника. – К.:Початкова школа, 2011. – 384 с.
 12. Онищук Л.А. Гуманізація управління загальноосвітньою школою першого ступеня: теорія і практика. – К., 2001. – 328 с.
 13. Психологічні аспекти гуманізації освіти / За ред. Г.О.Балла. – К., Рівне, 1996.
 14. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підручник / С.О.Сисоєва. – К.: Міленіум, 2006. – 346с.
 15. Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В.В.Давыдова и др. – М.: Педагогика, 1982.
 1. IX.Методи навчання. Інтерактивні методи: мікровикладання, інверсії, емпатії, інциденту; рольовий тренінг; розв׳язування психологічних завдань.
 2. X.Cистема оцінювання:
  1. XI.Реєстрація на навчальну дисципліну: 25 лютого

Поточний контроль: оцінювання роботи на семінарських та лабораторних заняттях; оцінювання ІНДЗ та 2-х модульних контрольних робіт.

Підсумковий контроль: екзамен уVII семестрі

Детальніше...

Сафін О.Д.

Сафін О.Д.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Спецкурс «Методика та організація наукового дослідження»

Кількість кредитів ЕСТS – 2 кредити                                                     VII семестр

І. Основна мета засвоєння курсу: складає перелік знань та умінь, якими володітимуть слухачі після його опанування з метою їх подальшого застосування:

а) спираючись на знання методології та вміння використовувати конкретні методи дослідження у різних галузях психології, застосовувати ці методи на практиці;

б) застосовувати різноманітні методики дослідження в різних галузях психології для роботи з представниками різних вікових та професійних груп населення;

    г) спираючись на знання у сфері психології, опрацьовувати методи їх використання у своїй науково-дослідницкій діяльності

 1. II.Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».
  1. Загальнонаукові методи дослідження.
  2. Методи теоретичних досліджень.
  3. Критерії вибору методології дослідження.
  4. Конкретно-наукові (емпіричні) методи дослідження.
  5. Процедури у наукових дослідженнях.
  6. Підходи та критерії вибору методів в психологічних дослідженнях.
  7. Поняття системи психологічних наук.
  8. Взаємозв’язок наук і його використання в наукових  дослідженнях.
  9. Класифікація галузей психологічних наук в Україні.
  10. Основні напрями сучасних психологічних досліджень.
  11. Наукова проблема у науковій діяльності.
  12. Принципи та критерії вибору проблеми дослідження.
  13. Принципи та критерії вибору теми дослідження.
   1. Впровадження результатів закінчених наукових досліджень.
   2. Ефективність результатів наукових досліджень.
   3. Розрахунок економічної ефективності наукових досліджень
   4. Форми та порядок звітування про науково-дослідну роботу.
   5. Звіт про НДР підрозділу, установи, порядок складання, розгляду та затвердження.
   6. Економічний та соціальний ефект наукових досліджень.
    1. Загальні принципи застосування економіко-статистичних методів в наукових дослідженнях.
    2. Методи аналізу стану та динаміки явищ і процесів.
    3. Методи факторного аналізу.
    4. Методи прогнозування та оптимізації.

Дисципліна «Методика та організація наукового дослідження» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ.  Завдання дисципліни – є формування знань і умінь щодо організації та здійснення наукового дослідження за допомогою методик.

ІV.   Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліни є усвідомлення студентами процесу наукового дослідження;; оволодіння механізмами та методиками які реалізують процес наукового дослідження.

V.     Короткий зміст дисципліни

Тема 1. Організація науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі.

1. Суб’єкти наукової роботи і діяльності у вищому навчальному    закладі.

2. Організація вузівської науки.

3. Види і форми науково-дослідної роботи.

4. Система управління науково-дослідною роботою.

Тема 2. Поняття науки та її нормативне регулювання.

1. Поняття науки та її функцій.

2. Наукова діяльність та глобалізація науки.

3. Структура і класифікація науки.

4. Законодавчо-нормативне регулювання науки в Україні.

Тема 3. Методологічні засади наукових досліджень.

1. Об’єкт та предмет наукового дослідження, їх класифікація.

2. Методи дослідження та їх класифікація.

3. Процес наукового дослідження та його стадії.

Тема 4. Методика виконання наукових досліджень.

Тема 5. Напрями та вибір теми наукових досліджень.

Тема 6 Наукова організація дослідного процесу.

1. Поняття наукової організації праці (НОП).

2. Принципи організації праці у науковій діяльності.

3. Особливості творчої праці.

4. Роль особистості вченого в науці.

5. Планування і раціональна організація праці науковця.

6. Раціональний трудовий режим дослідника і організація робочого      місця.

Тема 7. Ефективність наукових досліджень.

Тема 8. Звітність наукових досліджень.

Тема 9. Організація підготовки науково-педагогічних кадрів.

1. Нормативне регулювання підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів в Україні.

2. Система планування та організації підготовки наукових кадрів у ВНЗ.

3. Функції державних установ і організацій у підготовці науково-педагогічних та наукових кадрів.

4. Організація та порядок роботи спеціалізованих вчених рад.

Тема 10. Математико-статистичні методи в наукових дослідженнях.

VI.    Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу Кафедра практичної психології, професор, доктор психологічних наук Сафін О.Д.

        

VII.   Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 72 години (2 кредити ЕСТS), з яких лекційних – 20 год., практичних – 16 год., самостійної роботи студентів – 36 год.

Дисципліна викладається у VII семестрі.

        

VIII.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Абрамов В.І. Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі): Навчально-методичний посібник/ В.І. Абрамов, В.Х. Арутюнов. - К.: КНЕУ, 2005. - 178 с.
 2. Алькема В.Г. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів спеціальності 8050108 "Маркетинг"/ В. Г. Алькема. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 128 с.
 3. Андрейцев В.І. Наукові та науково-правничі школи: стан та проблеми правового регулювання/ В. І. Андрейцев. - К.: Знання, 2009. - 414 с.
 4. Баскаков А.Я. Методология научного исследования: Учебное пособие/ А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков. - К.: МАУП, 2004. - 216 с.
 5. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник/ М.Т.Білуха. - К.: АБУ, 2002. - 480 с.

    

IX.    Метод навчання:

оцінювання роботи на семінарських та лабораторних заняттях; оцінювання ІНДЗ та 2-х модульних контрольних робіт.

X.      Система оцінювання

         Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 2-х модульних тестових завдань

ХІ.    Реєстрація на навчальну дисципліну

 

Анотація навчальної дисципліни

СПЕЦКУРС «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В ПСИХОЛОГІЇ»

7 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 2                          

 1. I.Основна мета засвоєння курсу: оволодіння знаннями та вміннями, які пов’язано з методологічним простором психології.
 2. II.Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Системний аналіз в психології» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни:

- спираючись на знання основних положень системного аналізу та вміння використовувати їх у дослідженнях у різних галузях психології;

- застосовувати методологію системного аналізу у у психологічній практиці.

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліни

            Основні знання про:

   - історію зародження, виникнення й розвитку системного аналізу, імена вчених, що розвивали і просували науку про системи та їхній внесок у системний аналіз;

- базове коло понять, якими оперує системний аналіз;

- основні принципи, на яких базується системний аналіз, його методологію;

- сфери психології, у яких застосовується системний аналіз.

Основні уміння:

           - застосовувати методологію системного аналізу у психологічних дослідженнях та психологічнійпрактиці.

V.     Короткий зміст дисципліни

  Тема 1. Системні описи - головний результат системного підходу в психології.

       Системний підхід як інструмент для побудови системних описів. Коротка характеристика системного підходу. Різновиди системного підходу. Особливості застосування системного підходу в психології. Об'єкти системних описів і їх специфіка. Об'єкти вивчення як системи. Специфіка об'єктів психології. Використання ідеї цілісності. Загальна характеристика системних описів і методів їх побудови. Основні риси системних описів. Методи побудови системних описів. Конструювання системних описів.

Тема 2. Методичні основи побудови системних описів.

Логіко-математичні основи системних описів. Множини. Відносини. Відображення. Інваріанти. Системний аналіз. Принцип декомпозиції. Від єдиного до безлічі. Роздвоєння єдиного. Роздвоєння математичних об'єктів. Роздвоєння понять і множин понять. Тріади. Тетради і подальше блокування множин. Системний синтез. Об'єктивна необхідність об'єднання. Принципи й фактори об'єднання підмножин. Базиси системних описів. Приклади базисів. Пентабазис СПВЕІ. Способи підвищення ефективності методу методу базисів. Понятійні базиси.

 

           

Тема 3. Вербальні описи.

Види вербальних описів. Найпростіші форми вербальних описів. Дихотомії та їх функції в системних описах. Семантичні поля. Системи понять. Текст. Лінгвістичні опису систем. Функціональна структура психіки людини. Функціональна структура психіки людини в загальнонаукових категоріях. Функціональна структура психіки людини в психологічних поняттях. Про психологічний базис. Система психології як науки. Проблема системного опису у психології. Системний опис психології.

         Тема 4. Геометричні описи.

Види геометричних описів. Геометрія - наука про загальні закони простору. Графи як засоби опису систем. Мережі. Інші види геометричних описів. Просторова структура психіки людини. Проблема просторового опису психіки. Кільцеві структури. Просторова структура психіки. Символічна модель психіки людини. Застосування геометричної моделі для вираження гіпотези. Коротка історія вивчення загальних властивостей нервової системи. Проблема систематизації властивостей нервової системи. Систематизація динамічних властивостей нервової системи.

Тема 5. Аналітичні описи.

Види аналітичних описів. Безперервні функції дискретного аргументу. Метод диференціальних пропорцій. Музична шкала. Використання середніх. Метричні структури. Модель парціального сховища пам'яті людини. Теоретичні передумови моделі. Опис моделі. Апробація моделі. Границі адекватності моделі. Структура парціального сховища пам'яті. Сімейство функцій як базис опису психічних явищ. Сімейство показових і логарифмічних функцій. Метричні шкали. Шкали порядку. Номінальні шкали.

Тема 6. Комбіновані системи опису.

Описи психічних станів людини. Завдання системних описів психічних станів. Систематизація психічних станів людини. Загальний опис психічного стану. Загальна структура психічного стану. Функціональний аналіз психічного стану. Місце і роль психічних станів в системі психічних явищ. Опис онтогенезу людини. Проблема періодизації онтогенезу людини. Критерії поділу онтогенезу на часові відрізки. Границі основних етапів онтогенезу. Зв'язки між основними етапами онтогенезу. Вікова структура онтогенезу людини. Системний опис людини як особистості та індивідуальності. Системний аналіз особистісного опитувальника MMPI. Системний опис індивідуальності. Концентровані системні описи людини.

VI.      Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу

            Кафедра практичної психології , доцент Сафін О.Д.

VII.     Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

            На вивчення дисципліни відводиться 72 годин (2 кредити ЄКТС), з яких лекційних - 12 годин, практичної роботи - 24 годин, самостійної роботи студентів - 36 годин.

            Дисципліна викладається у 8 семестрі.

VIII.   Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

1. Ганзен В.А., Юрченко В.Д. Системно-понятийное описание психических состояний человека / В.А. Ганзен., В.Д. Юрченко // Вестн. Ленингр. ун-та, 1976. - №5. - С.97-102.

2. Ганзен В.А., Юрченко В.Д. Системный подход к анализу, описанию и экспериментальному исследованию психических состояний человека. - В кн.: Экспериментальная и прикладная психология. - Л., Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. - Вып. 10. - С.5-16.

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Анализ системного строения слухового восприятия. - Докл. АПН РСФСР, 1958 - №1. - С.47-50; 1959. -№2. - С.59-62.

4. Душков Б.А. Некоторые психологические проблемы системного подхода при анализе деятельности человека / Б.А. Душков // Психологический журнал. - 1983. - №4. – С.23-32.

5. Завалишина Д.Н. Системный анализ мышления / Д.Н. Завалишина // Психологический журнал. - Т.4. - №3. – С.3-11.

6. Зинченко В.П. Системный анализ в психологии? / В.П. Зинченко // Психологический журнал. - Т.12. – 1991. - №4. - С.120-138.

7. Ильин Е.П. Изучение свойств нервной системы / Е.П. Ильин. - Ярославль, Изд-во Ярослав. ун-та, 1978. - 93 с.

     

IX.      Метод навчання: Лекції, практичні заняття із застосуванням інформаційних технологій: тренування по FACS, робота з піктограмами тощо. Консультації (згідно розкладу).

X.        Система оцінювання

            Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 2-х модульних тестових завдань, виконання творчих індивідуальних завдань.

            Підсумковий контроль: екзамен у 7 семестрі

ХІ.      Реєстрація на навчальну дисципліну в деканаті

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Спецкурс «Стрес-менеджмент»

Кількість кредитів ЕСТS – 3 кредити                                                     VII семестр

І. Основна мета засвоєння курсу: освоїти основні підходи до вивчення професійного стресу, методи діагностики негативних станів і способи подолання стресових розладів.

ІІ. Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Стрес-менеджмент» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ.  Завдання дисципліни – систематичне ознайомлення з основними концепціями і методологією сучасних досліджень стресу, причинами виникнення та формами проявів стресових станів, впливу стресу на поведінку, діяльність і психічне здоров'я особистості, психологічними методами діагностики і корекції стресу в прикладних умовах.

ІV.   Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліни є усвідомлення студентами причин виникнення стресу його впливу на поведінку, діяльність і психічне здоров’я особистості; уміння корекції ними методами запобігати стресу.

V.     Короткий зміст дисципліни

Модуль 1. Стрес у сучасному суспільстві.

Тема 1. Стрес і проблеми адаптації особистості до життя у сучасному суспільстві.

Соціально-економічні і медико-демографічні аспекти вивчення стресу в економічно розвинених країнах. Стрес і порушення поведінкової адаптації. Стрес і надійність діяльності. Стрес і здоров'я людини. Поняття психічного здоров'я. Стрес і пограничні стани. Хвороби «стресової етіології» і форми особистісної дезадаптації. Критерії оцінки негативних наслідків стресу на індивідуальному і популяційному рівнях. Основні сфери вивчення стресу уу сучасних психологічних дослідженнях.

Тема 2. Класична теорія стресу Г.Сельє і можливості її використання у психологічних дослідженнях.

Історія розвитку концепцій адаптації і гомеостатичного регулювання життєдіяльності організму у фізіології і психофізіології. Поняття загального адаптаційного синдрому, уведеного Г.Сельє. «Тріада ознак» стресу, фізіологічні механізми виникнення. Стадії розвитку стресових реакцій за Г.Сельє, рівні адаптації. Перебудова функціональних систем забезпечення діяльності на різних стадіях адаптації. Розбіжності понять «eu-stress» і «distress». Основні «уроки» класичної теорії Г.Сельє та її роль у розвитку психологічних концепцій вивчення стресу.

Тема 3. Поведінкові моделі вивчення стресу.

Стрес і поведінка людини. Дихотомічні моделі аналізу стресу. Розрізнення понять стресу і стресора. Залежність успішності вирішення поведінкових завдань від ступеня фізіологічної активації і напруженості діяльності. Комплексний підхід до аналізу проявів стресу. Субсиндроми проявів стресу: вегетативний, емоційно-поведінковий, когнітивний, соціально-психологічний. Симптомокомплекси проявів та їхній зв'язок з успішністю поведінкової адаптації. Поняття фізіологічного і психологічного стресу.

Модуль 2. Сучасні психологічні підходи до вивчення стресу.

Тема 4. Екологічний підхід до вивчення стресу.

Принципова схема аналізу стресу у моделях взаємодій «особистість - середовище». Стрес як результат дисбалансу між вимогами середовищаій ресурсами людини. Методи аналізу джерел стресу і його негативних наслідків. «Вітамінна модель» психічного здоров'я П.Варра. «Професійна епідеміологія»: прогноз порушень здоров'я та особистісної дезадаптації за ризик-факторами професійного середовища (В.Касл).

Тема 5. Трансактный підхід до вивчення стресу.

Когнітивна модель розвитку психологічного стресу Р.Лазаруса. Роль суб'єктивного образу ситуації і чинників когнітивної оцінки у розвитку стресових реакцій. Поняття стратегій соволодіння/подолання стресу (копінг-механизми), їхня класифікація за типом основної спрямованості. Індивідуальні форми соволодіючої поведінки (модель С.Хобфолла). Трансактна модель стресу Т.Коксу. Приклади емпіричних досліджень стресу, заснованих на використанні трансактних моделей.

Тема 6. Регуляторний підхід до вивчення стресу.

Зміна механізмів регуляції діяльності в процесі розвитку стресових станів. Регуляторні моделі динаміки станів людини (Д.Бродбент, А.Б.Леонова). Гострі і хронічні форми стресових станів, симптомокомплекси їхніх проявів. Стани адекватної мобілізації і динамічної неузгодженості як різні типи продуктивного і непродуктивного реагувань на стресогенну ситуацію (В.И. Медведєв). Структурно-системний аналіз стресових станів, приклади прикладних досліджень.

Модуль 3. Стрес, екстремальні стани, їхня оцінка, психокорекція і профілактика

Тема 7. Стрес та екстремальні стани.

Поняття «екстремальні умови» та «екстремальність». Абсолютна і відносна екстремальність. Стрес-чинники абсолютного характеру (стреси середовища перебування). Стрес-чинники опосредковуючого характеру (новизна, складність, значущість поведінкових завдань). Стрес і психічна напруженість, операційна та емоційна напруженість (за Н.І. Наєнко). Синдроми станів емоційної напруженості: гальмова, імпульсивна і генералізована форми. Роль індивідуально-психологічних відмінностей у формуванні станів психічної напруженості.

Тема 8. Тривале переживання стресу і форми особистісної дезадаптації.

Стадії переживання критичних життєвих ситуацій і виходу з них (модель М.Хоровитца). Тимчасова динаміка і психологічна характеристика основних стадій («шок», «відмова», «вторгнення», «переживання», «вихід»), можливі негативні наслідки. Основні психологічні складові синдрому хронічного стресу (тривога, агресія, депресія, астенія, соматизація вегетативної симптоматики стресу), механізми фіксації у формі стійких особистісних властивостей і поведінкових чинників ризику. Синдроми особистісних і поведінкових деформацій стресового типу: професійно-особистісні акцентуації, тип поведінки А; синдром вигоряння, синдром післятравматичного стресу. Розвиток пограничних невротичних станів як наслідок інтенсивного переживання стресу.

Тема 9. Комплексна методологія оцінки і корекції психологічного стресу.

Сучасні технології управління стресами (стрес-менеджмент) - від діагностики до інтегральної оцінки і корекції. Трьохрівнева модель інтегральної оцінки стресу. Реалізація у формі експертно-діагностичних систем. Індивідуальний профіль стресу і підбір адекватних корекційно-профілактичних засобів. Приклади прикладної реалізації комплексної методології стрес-менеджменту.

Тема 10. Методи профілактики і корекції стресу.

Основні підходи до боротьби зі стресом: «об'єктна» і «суб'єктна» парадигми. Загальна класифікація методів профілактики і корекції стресу. Приклади методів усунення причин розвитку стресу - «об'єктна парадигма» (режими праці і відпочинку, timemanagement, формування умов для «здорового способу життя» та ін.) «Суб'єктна парадигма» - пасивний і активний суб'єкти. Приклади методів безпосереднього впливу на стани людини (фармакотерапія, культура харчування, рефлексотерапія, функціональна музика, сугестивні впливи). Методи психологічної саморегуляції і управління стресом: базові техніки і допоміжні засоби. Програми навчання навичкам психологічної саморегуляції, приклади їхнього використання у практичних умовах. Оцінка ефективності використання методів профілактики і корекції стресу при проведенні індивідуальних і групових тренінгів управління стресом.

VI.    Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу Кафедра практичної психології, професор, доктор психологічних наук Сафін О.Д.

        

VII.   Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

      На вивчення дисципліни відводиться 72 години (2 кредити ЕСТS), з яких лекційних – 20 год., практичних – 16 год., самостійної роботи студентів – 36 год.

VIII.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Бандурка О.М., Венедіктов В.С., Тімченко О.В., Христенко В.Є. Екстремальна юридична психологія в діяльності персоналу ОВС. – Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2005. – 371 с.
  1. Бодров В.А. Информационный стресс: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕРСЭ, 2000. – 352 с.
  2. Грановская P.M., Никольская ИМ. Защита личности: психологические механизмы. - СПб.: Знание, 1999. - 352с.
  3. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом. - СПб.: Питер, 2002. - 240 с.
  4. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. -М.: Политиздат, 1989. – 319 с.

IX.    Метод навчання:

         Інтерактивні методи: мікровикладання, інверсії, емпатії, інциденту; рольовий тренінг; розв׳язування психологічних завдань.

X.      Система оцінювання

         Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 3-х модульних тестових завдань

ХІ.    Реєстрація на навчальну дисципліну

Детальніше...

Святенко Ю.О.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Спецкурс «Метод комплексу тематичних психомалюнків»

Кількість кредитів ЕСТS – 2 кредити                                                     VIII семестр

І. Основна мета засвоєння курсу:формування у студентів: системи сучасних знань відносно цілісної психіки у взаємозв’язку свідомої та несвідомої її сфер; розуміння здатності психіки відображати складний психологічний зміст у архетипній символіці; вміння працювати з вербальним та невербальним матеріалом протагоніста у діалогічній взаємодії у процесі роботи з психомалюнками; вмінь застосування набутих знань у процесі практичної діяльності в ситуації «тут і тепер».

ІІ. Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Метод комплексу тематичних психомалюнків» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ.  Завдання дисципліни – передбачено:

1) розвивати психоаналітичні навички та вміння, зокрема вміння застосовувати психоаналіз малюнків, казок та міфів у професійній діяльності з метою об’єктивації несвідомого змісту психіки протагоніста;

2) удосконалювати теоретичну та практичну підготовку студентів шляхом використання матеріалів образної презентації психіки суб’єкта;

3) формувати психологічну чутливість та здатність адекватно вживати різні прийоми роботи з малюнками , казками та міфами протагоніста у професійній діяльності майбутніх фахівців.

ІV.   Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліниВ результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

вміти:

V.     Короткий зміст дисципліни

Змістовий модуль І. Особливості застосування малюнків у професійній діяльності психолога

Лабораторна робота № 1

Малюнкові методики дослідження феномену несвідомого (6 год.)

Методичне обладнання: інструкції по проведенню дослідження за допомогою методик "Малюнок сім'ї", «Будинок-Дерево-Людина», «Неіснуюча тварина», «Три дерева»; комплекс тематичних психомалюнків;

білі аркуші А4, олівці, фломастери, фарби.

Зміст лабораторного заняття

Особливості роботи з тестовими малюнками «Малюнок сім'ї», «Будинок-Дерево-Людина», «Неіснуюча тварина», «Три дерева». Феноменологічний підхід до аналізу малюнків. Сутність процесу інтерпретації. Тестовий підхід в аналізі графічної продукції. Сутність психоаналітичного підходу у роботі з малюнками. Недоліки тестових інтерпретаційних схем. Специфіка тем комплексу тематичних психомалюнків. Роль символу в малюнку. Феноменологічний підхід у роботі з малюнковою продукцією. Особливості процесуальної психодіагностики у роботі з малюнками.

Лабораторна робота № 2

Вивчення глибинно-психологічних феноменів за допомогою психомалюнків(6 год.)

Методичне обладнання: комплекс тематичних психомалюнків; предметні моделі;

білі аркуші А4, олівці, фломастери, фарби.

Зміст лабораторного заняття

Вивчення глибинно-психологічних феноменів за допомогою методики комплексу тематичних психомалюнків. Психологічні захисти. Едіпів комплекс та психологічна імпотенція. Динаміка захисної системи: від слабкості - до сили. Викривлення реальності. Роль первинних лібідних об'єктів у формуванні умовних цінностей. Сутність поняття "Едіпів комплекс", його психоаналітичний зміст. Прояви едіпового комплексу у дітей. Роль первинних лібідних об'єктів у житті людини. Сутність явища психологічної імпотенції та психологічної смерті. Діагностика деструктивних явищ психіки за допомогою психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків.

Лабораторна робота № 3

Вивчення символізації змісту несвідомого у процесі роботи з малюнками та предметними моделями(2 год.)

Методичне обладнання: тематичні психомалюнки, предметні моделі, неавторські малюнки;

білі аркуші А4, олівці, фломастери, фарби.

Зміст лабораторного заняття

Робота з використанням предметних моделей. Особливості роботи з іграшкою в психокорекційній практиці. Застосування психодраматичних прийомів при роботі з предметною моделлю. Механізми символізації змісту несвідомого. Виявлення механізму натяку у малюнковому матеріалі.

Лабораторна робота № 4

Особливості роботи з предметною моделлю (2 год.)

Методичне обладнання: предметні моделі (іграшки, малі скульптурні композиції)

білі аркуші А4, олівці, фломастери, фарби.

Зміст лабораторного заняття

Особливості роботи з використанням предметних моделей. Специфіка роботи з іграшкою в психокорекційній практиці. Застосування психодраматичних прийомів при роботі з предметною моделлю.

Лабораторна робота № 5

Особливості роботи психолога з малюнковим матеріалом

протагоніста (2 год.)

Методичне обладнання: комплекс тематичних психомалюнків, предметні моделі, неавторські малюнки;

білі аркуши А4, олівці, фломастери, фарби.

Зміст лабораторного заняття

Роль діалогу з автором в процесі аналізу малюнків. Психодіагностична спрямованість діалогу з автором під час аналізу малюнків. Побудова діалогу. Аналіз вербальної продукції. Слово, як інструмент вираження несвідомого змісту. Майстерність ведення психодіагностичного діалогу. Психокорекційні властивості діалогу. Специфіка підбору тем для виконання малюнків. Індивідуально-психологічні особливості використання кольору у малюнках. Поглиблення психологічного змісту малюнку завдяки присутності кольору.

Лабораторна робота № 6

Вивчення стосунків у родині з використанням різних прийомів роботи з предметною моделлю та психомалюнків (4 год.)

Методичне обладнання: інструкції по проведенню дослідження за допомогою методики "Малюнок сім'ї", комплекс тематичних психомалюнків, предметні моделі, неавторські малюнки;

білі аркуши А4, олівці, фломастери, фарби.

Зміст лабораторного заняття

Дослідження особливостей роботи з модифікаційними варіантами методики «Малюнок сім'ї». Специфіка роботи з неавторським малюнком як засобом об’єктивації сімейних стосунків протагоніста та їх глибинно-психологічних детермінант. Застосування предметної моделі з метою об’єктивації сімейних стосунків протагоніста. Побудова моделі родини за допомогою предметних моделей.

VI.    Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу Кафедра практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент Святенко Ю.О.

VII.   Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

      На вивчення дисципліни відводиться 54 години (2 кредити ЕСТS),лабораторних – 22 год., самостійної роботи студентів – 32 год.

VIII.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. БехтеревВ.М. Первоначальная эволюция детского рисунка в объективном изучении // БехтеревВ.М. Избранные труды по психологии личности. Т.2. Объективное изучение личности. – С-Пб.: Алетейя, 1999. – С.99 – 150.
 2. Мелик-Пашаев А.А. Выразительная функция цвета в изобразительной деятельности детей //Вопросы психологии. –1975. –№4. – С.108 – 117.
 3. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. – М.: Педагогика, 1981.– 240 с.
 4. Потемкина О.Ф., Потемкина Е.В. Психологический анализ рисунка и текста. – СПб.: Речь, 2005. –524 с.
 5. Практикум по арт-терапии // Под ред А. И. Копытина. – СПб.: Питер, 2000. – 448 с.

IX.    Метод навчання:

         Інтерактивні методи: мікровикладання, інверсії, емпатії, інциденту; рольовий тренінг; розв׳язування психологічних завдань.

X.      Система оцінювання

         Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 2-х модульних тестових завдань

ХІ.    Реєстрація на навчальну дисципліну

Детальніше...

Терещенко Л.А.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Спецкурс «Особливості роботи практичного психолога з дітьми дошкільного віку»

Кількість кредитів ЕСТS – 2 кредити                                                     VII семестр

 1. I.Основна мета спецкурсу полягає у розкритті психологічної природи творчого навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі, психологічних вимог до особистості вчителя щодо здійснення творчого навчально-виховного процесу; специфіки та особливостей поведінки учнів у різних видах діяльності, особливостей психічного розвитку учнів (молодших школярів, підлітків, юнаків) в умовах здійснення творчого навчально-виховного процесу.
 2. II.Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даного напряму підготовки (спеціальності)
 3. III.Завдання дисципліни є усвідомлення студентами творчого характеру педагогічної діяльності; розуміння себе суб’єктом педагогічної діяльності, своїх професійно-значущих якостей; оволодіння механізмами творчої самореалізації в професійній діяльності та шляхами професійного самовдосконалення; набуття знань та практичних умінь для здійснення консультування вчителя щодо організації професійно-педагогічної діяльності як розвиваючої взаємодії, спрямованої на розвиток творчого потенціалу учня.
 4. IV.Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даної дисципліни

Дисципліна спецкурс «Психологічні особливості побудови творчого навчально-виховного процесу у ЗНЗ» дозволяє набути студентам додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної підготовки; вивчення спецкурсу сприяє розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців.

Основні знання:

- прийомів i засобів корекцiї i розвитку навчальної дiяльностi та становлення особистостi учня;

- психолого-педагогічних засад побудови навчання як цілісного творчого процесу;

- психологічних вимог до особистості сучасного вчителя.

   Основні уміння:

- видiляти психологiчний аспект педагогiчних явищ i процесiв;

- використовувати знання з метою створення оптимальних умов навчання i виховання учнiв;

- аналiзувати i оцiнювати ефективнiсть педагогiчної діяльності вчителя;

- консультувати вчителя щодо організації професійно-педагогічної діяльності як розвиваючої взаємодії, спрямованої на розвиток творчого потенціалу учня, здійснення постійного професійного самовдосконалення.

 1. V.Короткий зміст дисципліни

Модуль I. Психологія розвитку учня у творчому навчально-виховному процесі

Тема 1. Творча навчальна діяльність – специфічний вид діяльності.Основні характеристики творчої навчальної діяльності, їїпредметний зміст. Система цільових орієнтирів та принципів навчання. Психолого-педагогічні умови навчання. Інтерактивні методи навчання. Їх психологічна сутність. Організація навчання на діагностичній основі. Причини неуспішності в учінні. Шляхи їх подолання.

Тема 2. Вплив навчання як цілісного творчого процесу на психічний розвиток молодшого школяра (підлітка, юнака).Парадигми освіти: об’єктна і суб’єктна. Особистісно–діяльнісний підхід як основа організації освітнього процесу. Особистісно–діяльнісний підхід з позиції педагога. Особистісно–діяльнісний підхід з позиції учня. Психофізіологія навчальних навантажень як передумова творчості учня. Вплив навчання на становлення мотиваційної, пізнавальної та соціальної сфер особистості учня-діяча.

Тема 3. Інтелектуальний та емоційно-вольовий розвиток особистості у творчому навчально - виховному процесі. Інтелект у структурі рис особистості. Умови формування понять. Завдання, спрямовані на розвиток поняттєвого та дивергентного мислення учнів. Поняття про емоції, почуття і переживання. Функції емоцій і почуттів. Роль різних груп емоцій у діяльності учня та вчителя.

Тема 4. Психологічні вимоги до змісту навчання у загальноосвітньому навчальному закладі. Проблеми сучасного суспільства у галузі освіти. Основні компоненти змісту загальної середньої освіти. Структура підручника, принципи побудови. Психологічні вимоги до структурування навчального матеріалу у підручнику.

Модуль II. Психологічна готовністьпрактичного психолога (вчителя) до творчої професійної діяльності

Тема 5. Психологічні вимоги до особистості сучасного психолога (вчителя). Мотиваційна сфера особистості психолога (вчителя): внутрішня та зовнішня мотивація. Пізнавальна сфера: когнітивна, рефлексивна та операційна складові. Соціальна сфера: комунікативна, організаційна та емоційно-вольова складові. Методи діагностики стану розвитку мотиваційної, пізнавальної й соціальної сфер особистості психолога (вчителя). Імідж психолога (вчителя). Шляхи становлення.

Тема 6. Психологічні засади продуктивного спілкування в освітньому процесі.

Зміст поняття продуктивне педагогічне спілкування. Специфіка педагогічного спілкування як єдності функціонально-рольової та особистісно-орієнтованої поведінки вчителя. Структура процесу педагогічного спілкування, характеристика його етапів. Педагогічний такт як міра доцільності педагогічного впливу. Готовність психолога (вчителя) до конструктивної взаємодії з учнем. Барєри педагогічного спілкування. Поняття педагогічний конфлікт, його види, шляхи подолання. Психологічний аналіз уроку у діяльності практичного психолога

Тема 7. Психологічні основи професійного самовдосконалення практичного психолога (вчителя). Особистість психолога (вчителя) як об’єкт професійного самовдосконалення, його сутність, задачі, етапи. Система підвищення кваліфікації та неперервна освіта сучасного педагога та психолога. Поняття про творчу лабораторію вчителя та психолога, шляхи, етапи, технологія створення. Поняття передового педагогічного досвіду. Критерії, технологія вивчення, узагальнення, впровадження передового педагогічного досвіду. Система накопичення власного професійного досвіду.

 1. VI.Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання курсу

Кафедра практичної психології Інституту педагогіки і психології; завідувач кафедри, професор Митник О.Я.

 1. VII.Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

На вивчення дисципліни відводиться 72 години (2 кредити ЕСТS), з яких лекційних – 14 год,, семінарських – 14 год., лабораторних – 4 год., індивідуальної роботи – 4 год., самостійної роботи студентів – 36 год.

Дисципліна викладається у VII семестрі.

 1. VIII.Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни
 2. Давыдов В.В.Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика, 1986.
 3. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. школа, 1989.
 4. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. – М.: Изд-во ЭКСМО –Пресс, 2002 – 224 с.
 5. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. – К.: Наук. думка, 1998.
 6. Мартиненко С. М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи (навчально-методичний посібник) / С. М. Мартиненко // К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 264 с
 7. Машбиц Е.И. Психологические основы управления учебной деятельностью. – К.: Вища школа, 1987.
 8. Митник О.Я. Складові іміджу сучасного закладу освіти / О.Я. Митник //Почат. шк. № 7. – С. 51 – 54.
 9. Митник О.Я. Психологія навчання як цілісного творчого процесу / О.Я. Митник // Відкритий урок – 2005. – № 23–24. – С. 34 – 36.
 10. Митник О.Я. Як навчити дитину мистецтва мислення / Олександр Якович Митник. – К.: Початкова школа, 2006. – 104 с.
 11. Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес: теорія і практика / за ред. В.І. Бондаря, упорядкув. О.Я. Митника. – К.:Початкова школа, 2011. – 384 с.
 12. Онищук Л.А. Гуманізація управління загальноосвітньою школою першого ступеня: теорія і практика. – К., 2001. – 328 с.
 13. Психологічні аспекти гуманізації освіти / За ред. Г.О.Балла. – К., Рівне, 1996.
 14. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підручник / С.О.Сисоєва. – К.: Міленіум, 2006. – 346с.
 15. Формирование учебной деятельности школьников / Под ред. В.В.Давыдова и др. – М.: Педагогика, 1982.
 1. IX.Методи навчання. Інтерактивні методи: мікровикладання, інверсії, емпатії, інциденту; рольовий тренінг; розв׳язування психологічних завдань.
 2. X.Cистема оцінювання:
  1. XI.Реєстрація на навчальну дисципліну: 25 лютого

Поточний контроль: оцінювання роботи на семінарських та лабораторних заняттях; оцінювання ІНДЗ та 2-х модульних контрольних робіт.

Підсумковий контроль: екзамен уVII семестрі

Детальніше...

Томаржевська І.В.

Анотація навчальної дисципліни

СПЕЦКУРС «ПРОЕКТИВНІ МЕТОДИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ»

7 семестр

Кількість кредитів ЄКТС – 2                          

 1. I.Основна мета засвоєння курсу: формування знань і умінь щодо організації та здійснення психодіагностичних досліджень за допомогою проективних технік та методів.
 2. II.Місце навчальної дисциплін в програмі підготовки фахівців спеціальності «практична психологія».

Дисципліна «Проективні методи психодіагностики» дає можливість студентам набути додаткових фахових компетенцій з професійно-орієнтованого циклу підготовки.

ІІІ. Завдання дисципліни – є формування знань і умінь щодо організації та здійснення психодіагностики особистості за допомогою проективних технік.

ІV.     Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування даного дисципліни

            Основні знання про:

         -   історію створення, розвитку та застосування проективних методів дослідження              особистості;

       - сучасні концепції проекції в обґрунтуванні проективного методу;

         - загальну характеристику проективних методик, основні класифікації;

         - загальні законономірності інтерпретації малюнкових методів діагностики;

         - специфіку застосування проективних методик в роботі практичного психолога»

            Основні уміння:

     -проводити проективну психодіагностику за допомогою основних проективних методик;

         - забезпечувати процесуальних характер психодіагностики в консультативному та корекційному процесах (діагностична функція);

         - адаптувати психодіагностичний процес до запитів різних сфер суспільної практики (просвітницька функція);

         - практично застосовувати отримані знання і здійснювати психодіагностичний моніторинг та прогнозування.

V.     Короткий зміст дисципліни

            Тема 1. Поняття про проективні методи дослідження особистості. Історія створення проективних методів. Визначення поняття «проективний метод», «проективна техніка». Історія вивчення поняття проекції. Витоки проективної техніки. Принципи основ проективного дослідження особистості за Л.Франклом.

           Тема 2. Загальна характеристика проективних методик. Визначення проекції в психології. Характерні ознаки проективних методик. Особливості проективних методів дослідження особистості. Недоліки проективних методів діагностики за А.Анастазі. Переваги проетивних методів дослідження

           

         Тема 3.Класифікації проективних технік. Принципи класифікацій проективних технік. Класифікація проективних методик за Л.Франклом. Класифікація проективних методик за Л.Бурлачуком.

            Тема 4. Проективні малюнкові методи діагностики. Структурні та формальні ознаки малюнка як об’єкта діагностики та їх інтерпретація: якість ліній, тип ліній, розмір малюнка, розташування малюнка, впорядкованість малюнків, симетрія, стирання, колір в малюнку, деталі, прозорість, спотворення та пропуск деталей, експозиція, штрих та тіні, лінія основи, спостереження за процесом створення малюнка, пост малюнкове опитування.

           Тема 5. Метод малюнку в дитячий психодіагностиці. Етапи нормативного розвитку малюнка. Типологія малюнків дітей різного віку. Вікові особливості зображення людини. Вікові особливості застосування кольору в малюнках. Типові помилки при інтерпретації дитячих малюнків. Основні принципи застосування малюнка в психодіагностиці дітей.

            Тема 6. Етичні норми та принципи психодіагностичного дослідження. Етичні норми для користувачів психодіагностичних методик. Загальні етичні принципи психодіагностичного дослідження. Вимоги до психолога-користувача психодіагностичних методик.

           Тема 7.Проективна техніка «Малюнок неіснуючої тварини». Призначення та особливості методики «Малюнок неіснуючої тварини» . Діагностичні особливості малюнка «неіснуючої тварини». Категорії аналізу

            Тема 8. Проективна методика «Малюнок сім'ї». Призначення та особливості застосування методики «Малюнок сім'ї». Особливості проведення процедури обстеження. Психологічна інтерпретація. Аналіз структури малюнка. Аналіз особливостей графічних презентацій окремих членів сім'ї. Аналіз процесу малювання. Симптомокомплекси «Кінетичного малюнку сім'ї».

           Тема 9. Методика «Незакінчені речення». Призначення та особливості застосування методики «Незакінчені речення». Особливості проведення процедури обстеження. Психологічна інтерпретація.Аналіз результатів дослідження внутрісімейних стосунків за методикою «Незакінчені речення»

VI.      Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу

            Кафедра практичної психології , доцент І.В.Томаржевська.

VII.     Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу

            На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (2 кредити ЄКТС), з яких лекційних - 18 годин, лабораторних – 18 годин, індивідуальної роботи - 15 годин, самостійної роботи студентів - 39 годин.

            Дисципліна викладається у 8 семестрі.

VIII.   Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни:

 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. – СПб.: Питер, 2002. – 688 с.
 2. Беллак Л. О проблемах концепции проекции. Теория апперцептивного искажения// Проективная психология. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – С. 10–29.
 3. Беляускайте Р.Ф. Рисуночные пробы как средство диагностики развития личности ребенка// Детский практический психолог. – 1994. – Январь. – С. 30–34.
 4. Бернc Р.С., Кауфман С.Х. Кинетический рисунок семьи: введение в понимание детей через кинетические рисунки/ Пер. с англ. – М.: Смысл, 2000. – 146 с.
 5. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – СПб.: Изд-во «Речь», 2000. – 440 с.
 6. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. – Киев: Ника-Центр, 1997. – 128 с.

     

IX.      Метод навчання: Лекції, практичні заняття із застосуванням інформаційних технологій: тренування по FACS, робота з піктограмами тощо. Консультації (згідно розкладу).

X.        Система оцінювання

            Поточний контроль: оцінювання виконання практичних завдань, 2-х модульних тестових завдань, виконання творчих індивідуальних завдань.

            Підсумковий контроль: екзамен у 7 семестрі

ХІ.      Реєстрація на навчальну дисципліну в деканаті

Детальніше...

.