Кафедра практичної психології

Деталі

 

Митник Олександр Якович

МИТНИК ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

митг1969 р.н.
Завідувач кафедри практичної психології
Закінчив Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова, 1993 р.
Спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання»
Закінчив Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2003 р.
Спеціальність «Математика»
Науково-педагогічний стаж з 1989 року
Доктор педагогічних наук (2010), кандидат психологічних наук (1998), професор (2014)
Кандидатська дисертація на тему: «Психолого-педагогічні умови становлення продуктивного спілкування в молодших школярів» (1998 р.)
Докторська дисертація на тему: «Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра» (2010 р.)
Член редколегії науково-методичних журналів: «Початкова школа», «Учитель початкової школи».
Є свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник « Логіка на уроках математики. Методика роботи над завданнями з логічним навантаженням у курсі математики початкових класів» для студентів педагогічних ВНЗ, які навчаються за спеціальністю «Початкове навчання».

                                                                           Монографії
1.    Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика/ упоряд. : К. І. Волинець, Т. І. Люріна, О. Я. Митник; за заг. ред. К. І. Волинець. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 43-58; 93-98; 131-139; 210-215.

                                                                           Підручники
1.    Митник О.Я. Математика: підручн. для 1 кл. загальноосв. навч. закладів /О.Я.Митник, О.Г.Гайштут. – Х.: Гімназія, 2015. – 160 с. (автор. 120 с.)

                                                   Навчальні та навчально-методичні посібники  
1.    Митник О.Я. Логічний калейдоскоп. Навчальний посібник для 1 класу/ О. Я. Митник, С. М. Ігнатьєва, Т. О.Карпенко. - Київ, Початкова школа. - 2011. - 98 с. (автор.52 с.)
2.    Митник О.Я. Уроки логіки у 3 класі. Навчально-методичний посібник для вчителя / О. Я. Митник, С. М. Ігнатьєва, Т. О.Карпенко. - Київ, Початкова школа. - 2011. - 160 с. (автор.97 с.)
3.    Митник О.Я. Уроки логіки у 4 класі. Навчально-методичний посібник для вчителя / О. Я. Митник, І.О. Большакова - Київ, Початкова школа. - 2013. - 192 с. (автор.102 с.)
4.    Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес: теорія і практика / за ред. В.І. Бондаря; упорядк. О.Я. Митник. – К.: Початкова школа, 2011. - 384 с. (автор. 250 с.): гриф МОН України
5.    Митник О.Я. Технологія побудови навчання у початковій школі як цілісного творчого процесу: навч. посібн. для студ./ О. Я. Митник. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 127 с.
6.    Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця: навчально-методичний посібник //  [під заг. ред.:  В.І.Бондаря, О.Я.Митника]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 385 с. (автор. 48 с.)

                                                              Статті у фахових виданнях
1.    Митник О.Я. Особливості побудови уроку як цілісного творчого процесу у першому класі / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2011. — № 4. — С. 20 - 22.
2.    Митник О.Я. Навчальний курс «Логічний калейдоскоп» як засіб розвитку поняттєвого мислення у першому класі  / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2011. — № 5. — С. 54 - 58.
3.    Митник О.Я. Заняття проблемного характеру у педагогічному ВНЗ як засіб забезпечення конкурентоздатності майбутнього фахівця / О.Я. Митник // Вища освіта України – Том IV – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2011. – С. 248 – 256.
4.    Митник О.Я. Конструктивна взаємодія суб’єктів ВНЗ як засіб здійснення моніторингу якості навчальних досягнень студентів / О.Я. Митник, В.О.Ліскін // Вища освіта України – Том IV – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2011. – С. 143 – 152.
5.    Митник О.Я. Науково-методичне забезпечення творчого навчально-виховного процесу у початковій школі / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2012. — № 5. — С. 46 - 52.
6.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови розвитку інтелектуально-творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2012. — № 10. — С. 42 – 45.
7.    Митник О.Я. Теоретико-методологічні засади побудови навчання у ЗНЗ як цілісного творчого процесу / О.Я. Митник // Рідна школа — 2012. — № 10. — С. 56 – 60.
8.    Митник О.Я. Розвиток конкурентоспроможності сучасного вчителя у межах внутрішкільної методичної роботи / О.Я. Митник // Рідна школа — 2013. — № 1-2. — С. 37 – 43.
9.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови побудови творчого навчально-виховного процесу на уроці / О.Я. Митник // Рідна школа — 2013. — № 6. — С. 31 – 36.
10.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні засади підготовки вчителя у системі післядипломної освіти до реалізації компетентнісного підходу / О.Я. Митник // Рідна школа — 2013. — № 11. — С. 34 – 37.
11.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи як конкурентоспроможного фахівця //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 23: збірник наукових праць  /за науковою ред. академіка В.І.Бондаря. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 107 – 112.
12.    Митник О.Я. Психологічні механізми управління якістю професійної підготовки практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. Збірник наукових праць – Додаток 1 до вип. 31, том II (44) – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.:ТОВ «ГНОЗІС», 2013. – С. 221 – 229.
13.    Митник О.Я. Психологічні особливості розвитку педагогічного мислення майбутнього вчителя як складової особистості конкурентоспроможного фахівця / О.Я. Митник, В.О.Ліскін  //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. Збірник наукових праць – Додаток 1 до вип. 31, том III (45) – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.:ТОВ «ГНОЗІС», 2013. – С. 392 – 399.
14.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні засади створення розвивального освітнього середовища у ЗНЗ як чинник забезпечення успіху у подальшій професійній кар’єрі учня / О.Я. Митник // Практична психологія та соціальна робота — 2014. — № 1. — С.1 – 4.
15.    Митник О.Я. Методи активізації творчого мислення майбутніх фахівців у процесі навчання //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К.:Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. XII. Психологія творчості. – Випуск 18. – С. 169 – 178.
16.    Митник О.Я. Розвиток поняттєвого мислення учнів у процесі навчання / О.Я. Митник // Практична психологія та соціальна робота — 2014. — № 3. — С.12 – 16.
17. Митник О.Я. Розвиток суб’єктності практичного психолога у процесі професійної підготовки / О.Я. Митник // Рідна школа — 2014. — № 4-5. — С. 37 – 40.
18. Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови інклюзивного навчання у ЗНЗ //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Вип. 26: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 152 – 156.
19. Митник О.Я. Розвивальне освітнє середовище у початковій школі як чинник становлення успішної особистості у соціумі / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2016. — № 5. — С. 1 - 4.

Детальніше...

Затворнюк Оксана Миколаївна

Затворнюк Оксана Миколаївна

DSC 5189 220 вересня 1988 р.н.
Старший викладач кафедри практичної психології
Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (2010р.), спеціальність «Практична психологія»
Науково-педагогічний стаж з 2008 року.

Кандидат педагогічних наук (2017 р.).
Кандидатська дисертація на тему: «Формування у майбутніх психологів готовності до професійного самовдосконалення» (2017 р.).

Керівник студентського психологічного клубу «Перспектива» з 2011 року.

 

 

 

Навчально-методичні посібники

 1. ЗатворнюкО.М. Соціально-психологічний тренінг як засіб самоменеджменту майбутніх практичних психологів /О.М.Затворнюк //Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця: теорія і практика /за заг. ред. В.І.Бондаря, О.Я.Митника. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С.156-167.
 2. Робочий зошит зимової школи «громадянські студії»: робочий зошит самостійної роботи /Л.Колесник, А.Шапошнікова, О.Затворнюк. – Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2015. – 32 с., іл.
 3. Затворнюк О.М. Основи професійного самовдосконалення психологів: програма спецкурсу / О.М.Затворнюк. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 22 с.

                                                Статті у наукових фахових виданнях

 1. ЗатворнюкО.М. Формування професійної компетентності майбутніх психологів у позаурочній діяльності /О.М.Затворнюк // Рідна школа. ‑ 2013. ‑ №11 (листопад). ‑ С. 62-66.
 2. Затворнюк О. М. Формування та розвиток професійного іміджу майбутніх психологів / О. М. Затворнюк // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. ‑ №9-10 (вересень-жовтень). ‑ С.41-45.
 3. ЗатворнюкО.М., МатвієнкоО.В. Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема /О.М.Затворнюк, О.В.Матвієнко //Науковий вісник Херсонського державного університету. ‑ 2014. ‑ №1. ‑ С. 215-220.
 4. Затворнюк О. М. Професійне самовдосконалення майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема / О. М. Затворнюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 3 до Вип.36, Том 1 (17) : тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Київ: Гнозис, 2016. – С.133-141.
 5. ЗатворнюкО.М. Сутність та структура готовності майбутніх психологів до професійного самовдосконалення /О.М.Затворнюк //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. –– Сер. 5, Випуск 55: Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. пр./ відп. ред. В.І.Бондар. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – С.72-77.

                                     Статті в іноземних наукових фахових виданнях

 1. ЗатворнюкО.Н. Формирование у будущих психологов готовности к профессиональному самосовершенствованию /О.Н.Затворнюк // Zbior raportow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Pedagogika. Realizacjabadan I projektow. – Warszawa: Wydawca Sp.z.. Diamond trading tour, 2015. – Str. 53-59.
 2. Zatvornyuk O. N. The Formation of Readiness for Professional Self-improvement of Future Psychologists / O. N. Zatvornyuk // Intelectual Archive. ‑ Volume 4. ‑ Number 4. ‑ Richmond Hill, Ontario, Canada, 2015. – P. 190-197.

                                Матеріали науково-практичних конференцій

 1. Затворнюк О. М. Творчі здібності майбутніх психологів як умова їх професійного становлення / О. М. Затворнюк // Освіта та наука у вимірах ХХІ століття : матеріали звітно-наукової конференції студентів 14-16 квітня 2010 р. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 270-272.
 2. Затворнюк О. М. Я-концепція особистості фахівця як центральна складова професійної самосвідомості у формуванні майбутніх фахівців з вищою освітою / О. М. Затворнюк // Актуальні проблеми педагогіки та психології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 7- 8 жовтня 2011 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2011. – Ч.1. – С. 66-68.
 3. Затворнюк О. М. Науково-дослідна робота як умова формування професіоналізму майбутніх практичних психологів / О. М. Затворнюк // Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 2-3 березня 2012 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2011. – С. 30-31.
 4. Затворнюк О. М. Формування обдарованої особистості засобами мистецтва / О. М. Затворнюк // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 25-29 вересня 2012 року, смт. Гаспра, АР Крим. – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2012. ‑ С.57-64.
 5. ЗатворнюкО.М. Розвиток особистості студента засобами мистецтва/О.М.Затворнюк //Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 4 серпня 2012 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота» 2012. – С.30-35.
 6. Затворнюк О. М. Психологічний центр «Перспектива» як середовище професійного становлення практичних психологів / О. М. Затворнюк // Оцінювання професійної компетентності випускників педагогічних ВНЗ: матеріали міжнародного науково-методичного семінару (14 березня 2013 р.) / упоряд. КучеренкоЄ.В.; за заг.ред. БондаряВ.І., МатвієнкоО.В. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С.33-38.
 7. ЗатворнюкО.М. Психологічні особливості та умови розвитку професійного самовизначення студентів – майбутніх психологів/ О.М.Затворнюк, В.Ю.Шеремет //Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології ХХІ ст.»: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 7-8 лютого 2014 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С.44-47.
 8. ЗатворнюкО.М. Формування професійного іміджу майбутніх психологів у процесі професійної підготовки /О.М.Затворнюк //Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 25-26 липня 2014 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – С.21-24.
 9. ЗатворнюкО.М. Досвід професійної підготовки психологів у США та Україні /О.М.Затворнюк //Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч.2: збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 15.05.2015) /упоряд. КалитчакР.Г., ЗазулякЗ.М. – Львів: Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. ‑ С. 643-652.
 10. Затворнюк О. М. Організація самоосвіти та самовиховання майбутніх психологів під час навчання у ВНЗ / О. М. Затворнюк // Матеріали ІІІ Всеукраїнського психологічного конгресу з міжнародною участю «Особистість у сучасному світі». – Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – Ч.2. – С.364-368.
 11. ЗатворнюкО.М. Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх психологів /О.М.Затворнюк //Формування державної освітньої політики: філософські,теоретичні та прикладні аспекти: тематичнийвипуск: збірник наукових статей /за ред. В.П.Андрущенка; Мін-во освітиі науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – С.173-177.
 12. ЗатворнюкО.М. Взаємозв'язок категорій самовдосконалення та готовності особистості /О.М.Затворнюк, Т.М.Лященко //Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. – С.6-10.
 13. ЗатворнюкО.М. Ігрові технології у процесі самовдосконалення підлітків /О.М.Затворнюк, Т.М.Лященко //Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 26-27 лютого 2016 р.). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С.108-110.
 14. ЗатворнюкО.М. Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійного самовдосконалення /О.М.Затворнюк //Актуальні питання теорії та практики підготовки майбутніх фахівців: тези доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 20-21 квітня 2016 р.) /[ред. колегія: Є.М.Потапчук (голова ред.), Т.Л.Левицька, Л.О.Подкоритова, В.Г.Гаврилькевич, О.В.Варгата]; Мін-во освіти і науки України, Хмельницький нац.ун-т, Каф. Практ.психол. та педагог. [та ін.]. – Хмельницький: ХНУ, 2016. ‑ С. 66-68.
 15. Затворнюк О. М. Щоденник рефлексії студента-психолога в аспекті акмеологічного підходу / О. М. Затворнюк // Особистісне зростання: теорія і практика : збірник тез за результатами ІІ Всеукраїнської Інтернет-конференції / за ред. Л. П. Журавльової, Н. Ф. Портницької, Ю. Ю. Дем'янчук. – Житомир: Видавництво ЖДУ Івана Франка, 2016. – С. 32-38.
 16. Затворнюк О. М. Щоденник рефлексії як інноваційна технологія у процесі самовдосконалення підлітків / О. М. Затворнюк // Сучасна особистість: психологічні межі, життєвий шлях, самореалізація: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (26-27 травня 2016 року) / за ред. ОвчаренкоО.В. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2016. – С.30-34.

 

Детальніше...

Зубалій Ніна Петрівна

44413.11.1951 р. н.
Доцент кафедри практичної психології
Закінчила Черкаський педагогічний інститут ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією, 1972 р.
Спеціальність: «Російська мова і література»
Науково-педагогічний стаж з 1972 року
Кандидат психологічних наук з 1987 року
Доцент – присвоєно вчене звання доцента, 1992 р.
Кандидатська дисертація на тему: «Формування позитивного ставлення до навчання дітей шестирічного віку (в умовах підготовчих класів загальноосвітньої школи) – 19. 00. 07 – педагогічна і вікова психологія (1987р.)

Підручники
1.    Зубалій Н. П. Здібності // Загальна психологія: підручник / Н. П. Зубалій та ін. – К.: Каравела, 2011. – С. 363–375.
2.    Зубалій Н. П. Почуття і емоції // Загальна психологія: підручник / Н. П. Зубалій, О. В. Скрипченко та ін. 3-те вид. випр. і доп. – К.: Каравела, 2012. – С. 228–252.
3.    Зубалій Н. П. Психологія виховання // Вікова і педагогічна психологія: підручник /  Н. П. Зубалій, О. В. Скрипченко та ін. 3-те вид. випр. і доп. – К.: Каравела, 2012. – С. 340–381.
Навчально-методичні посібники
1.    Зубалій Н. П. Основи психології. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів // Практична психологія: навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 113 с.
2.    Зубалій Н. П. Психологія здоров’я / Н. П. Зубалій, М. Д. Зубалій // Практична психологія: напрям сучасної підготовки практичного психолога в контексті професійної освіти: навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 90 с.
3.    Зубалій Н. П. Практична психологія: напрям сучасної підготовки практичного психолога в контексті професійної освіти: навчально-методичний посібник / Н. П. Зубалій та ін. [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 260 с.
4.    Зубалій Н. П. Практична психологія: навчально-методичний комплекс / Н. П. Зубалій, В. І. Бондар та ін. [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 771 с.
5.    Зубалій Н. П. Психологія спорту: навчально-методичний посібник / Н. П. Зубалій, М. Д. Зубалій. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 231 с.

Список друкованих праць доцента Н. П. Зубалій з 2011 рік – по 2015 рік
Статті у фахових виданнях
1.    Зубалій Н. П. Напрями підготовки практичних психологів у контексті професійного навчання / Н. П. Зубалій // Науковий часопис. Теорія і практика навчання і виховання. – К., 2011. – С. 251–257.
2.    Зубалій Н. П. Сучасні напрями психології профорієнтації. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / Н. П. Зубалій  // Практична психологія: навчально-методичний посібник [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 114–154.
3.    Зубалій Н. П. Наскрізна програма практики студентів напряму підготовки 0101. Педагогічна освіта спец. 6.010100, 7.010107, 8.010107. Практична психологія / Н. П. Зубалій  // Збірник наскрізних програм практик студентів за спеціальностями університету. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 216–240.
4.    Зубалій Н. П. Психологічні аспекти становлення іншомовного діалогу майбутнього фахівця / Н. П. Зубалій  // Формування іншомовної професійної компетентності фахівців: національний та європейський вимір. Міжвузівський круглий стіл. Кафедра сучасних європейських мов Національного університету ДПС України. – Ірпінь, 2011. – С. 65–68.
5.    Зубалій Н. П. Вивчення проблеми посібникознавства з фізичної культури в літературі / Н. П. Зубалій, М. Д. Зубалій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Зб. наукових праць [за ред. Г. М. Арзютова]. – К.: Вид-во імені М. П. Драгоманова, Випуск 10,  2011. – С. 323–327.
6.    Зубалій Н. П. Тематичний аналіз результатів апробації програми психопрофілактики синдрому емоційного вигорання молодих вчителів сільської школи / Н. П. Зубалій, Л. Р. Кірєєва // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 20: Збірник наукових праць [за науковою ред. Академіка В. І. Бондаря]. – К.: Вид-во імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 74–82.
7.    Зубалій Н. П. Основи психотерапії // Практична психологія : навчально-методичний посібник / Н. П. Зубалій, В. І. Бондар та ін. [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 490–503.
8.    Зубалій Н. П. Політична психологія // Практична психологія : навчально-методичний посібник / Н. П. Зубалій, В. І. Бондар та ін. [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 576–585.
9.    Зубалій Н. П. Психологія управління в освітніх організаціях // Практична психологія : навчально-методичний посібник / Н. П. Зубалій, В. І. Бондар та ін. [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 603–618.
10.     Зубалій Н. П. Математичні методи в психології  // Практична психологія : навчально-методичний посібник / Н. П. Зубалій, В. І. Бондар та ін. [за ред. Н. П. Зубалій]. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 657–677.
11.     Zubaliy N. Socio-psychological services of universities // The Development of Social and Economie Systems in the Context of European Integration Processes. – Irpin, 2012. – P. 28–29.
12.     Zubaliy N., Larin D. Individual personality as Socio-psychological problem of nowadays // The Development of Social-Economiec Systems and Law Systems in the Context of Glodalized Processes. – Irpin, 2013. – P. 146–149.
13.     Зубалій Н. П. Психологія спорту. Тестові завдання / Н. П. Зубалій // Психологія спорту: навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 102–228.
14.     Зубалій Н. П. Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія спорту» / Н. П. Зубалій  // Психологія спорту: навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 216–230.
15.     Зубалій Н. П. Програма спецкурсу «Фізична фізкультура і психофізичний тренінг» / Н. П. Зубалій  // Психологія спорту: навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 173–215.
16.     Зубалій Н. П. Тривожність молодших школярів у навчальному процесі та її корекція за допомогою арт-терапії / Н. П. Зубалій, І. І. Олійник // Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії та практики. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 71–74.
17.    Зубалій Н. П. Формування в студентів позитивного ставлення до навчальної діяльності з фізичного виховання / Н. П. Зубалій // Актуальні проблеми впровадження  здоров’язберігаючих технологій у навчальних закладах. Матеріали ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 травня 2014 р., м. Чернівці. – Чернівці: Технодрук, 2014. – С. 229–235.
18.     Зубалій Н. П. Формування професійної компетентності практичного психолога у процесі вивчення курсу «Групова психотерапія» / Н. П. Зубалій  // Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця: теорія і практика: навчально-методичний посібник [за ред. академіка В. І. Бондаря, професора О. Я. Митника]. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 271–285.
19.     Зубалій Н. П. Професійна компетентність практичного психолога у процесі навчання / Н. П. Зубалій  // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 26: Збірник наукових праць [за науковою ред. академіка В. І. Бондаря]. – К.: Вид-во імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 64–69.
20.     Зубалій Н. П. Вивчення особливостей позитивного ставлення студентів до навчання / Н. П. Зубалій  // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: Технодрук, 2015. – С. 235–241.
21.     Зубалій Н. П. Формування в студентів позитивного ставлення до навчальної діяльності з фізичного виховання (на прикладі хортингу) / Н. П. Зубалій  // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць [ред. рада: І. Д. Бех та ін.]. – К.: Паливода А. В. , 2015. – Вип. 3. – С. 87–92.
22.     Зубалій Н. П. Пісочна терапія як засіб психокорекції молодших школярів з девіантною поведінкою / Н. П. Зубалій, Р. Бондарєва // Науковий простір студента: пошуки і знахідки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції (13 квітня 2015 р.). Упоряд. О. І. Коханко  [за ред. академіка В. І. Бондаря, В. І. Матвієнко]. – Івано-Франківськ: Наір, 2015. – С. 175–179.
23.     Зубалій Н. П. Малюнкова терапія страхів учнів початкової школи / Н. П. Зубалій, Л. Гунько // Науковий простір студента: пошуки і знахідки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції (13 квітня 2015 р.). Упоряд. О. І. Коханко  [за ред. академіка В. І. Бондаря, В. І. Матвієнко]. – Івано-Франківськ: Наір, 2015. – С. 206–210.
24.     Зубалій Н. П. Ігротерапія як засіб психокорекції тривожності у дітей раннього віку / Н. П. Зубалій, М. Зосімчук // Науковий простір студента: пошуки і знахідки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції (13 квітня 2015 р.). Упоряд. О. І. Коханко  [за ред. академіка В. І. Бондаря, В. І. Матвієнко]. – Івано-Франківськ: Наір, 2015. – С. 211–216.
25.     Зубалій Н. П. Арт-терапія як засіб психотерапевтичної допомоги учням молодших класів / Н. П. Зубалій, А. В. Кришталь // Науковий простір студента: пошуки і знахідки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції (13 квітня 2015 р.). Упоряд. О. Г. Коханко  [за ред. академіка В. І. Бондаря, В. І. Матвієнко]. – Івано-Франківськ: Наір, 2015. – С. 224–226.

Детальніше...

Каськов Ігор Васильович

2221967 р.н.
Доцент кафедри практичної психології
доцент (2014), кандидат психологічних наук (2004)
Закінчив Київський військовий гуманітарний інститут, 1998 р.
Спеціальність «практична психологія»
Науково-педагогічний стаж зі спеціальності з 2001 року
Кандидатська дисертація «Організаційно-управлінські аспекти соціально-психологічної адаптації молодих офіцерів»” (2004)
Керівник проблемної наукової студентської групи «Формування оптимальних шляхів соціально-психологічного забезпечення адаптації особистості студента до умов сучасного середовища»


                                                  Монографії та навчальні посібники:
1.    Навчально-методичний комплекс «Наскрізна програма практик фахової підготовки студентів»  Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.-78 с.
2.    Навчально-методичний посібник «Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця:теорія і практика» Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015.-167-178 с.
                                                            Методичні рекомендації:
1.    Програма навчальної дисципліни «Юридична психологія» К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.- 27с.
2.    Програма навчальної дисципліни «Психологія управління» К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.  . – 46с.
3.    Програма навчальної дисципліни « Психологія стресу» К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.   – 20с.
4.    Програма навчальної дисципліни «Економічна психологія» К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.   – 17с.
5.    Програма спецкурсу «Теоретичні та практичні аспекти профілактики та регуляції стресових станів у особистості» К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013.  – 16с.
                                            Статті у наукових фахових видання (після 2010 року):
1. Особливості соціально-психологічної адаптації людини у складних умовах життєдіяльності».  Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України Електронне   наукове   фахове   видання      № 4,- Хмельницький. НАДПС ім.. Б. Хмельницького 2010 р-[Електронний ресурс] /  Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis
2. «Особливості попередження професійного стресу у діяльності викладача»  Вісник Національного Університету оборони України № 2(21)/2011- К. НУОУ, 2011- с. 125-129
3. «Професійний стрес у діяльності викладача» Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова  серія 17, «Теорія і практика навчання та виховання», - К. НПУ ім. Драгоманова, 2011. – с. 294-306.
4. Відповідальність як професійно важлива характеристика  майбутнього психолога»   Вісник Національного Університету оборони України  3 (28) /2012    - с. 198-203. Вісник Національного Університету оборони України  3( 34 )  2013    - с. 218-223.
5.  «Особливості формування сприятливого соціально-психологічного клімату  студентського колективу як чинника успішного навчання»       Вісник Національного Університету оборони України  3( 34 )  2013    - с. 218-223.
6. «Теоретичні аспекти тривожності та її вплив на самооцінку в юнацькому віці». Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К. НУОУ, 2014. – Вип. 4 ( 41). – 392 с.
7. «Cоціально-психологічні особливості соціалізації особистості в сучасних умовах» Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К. НУОУ, 2015. – вересень

Детальніше...

\

Петрова Алла Сергіївна

55519.08.1985 р.
Старший викладач кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології НПУ імені М.П. Драгоманова.
Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2007 р., спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Практична психологія».
Науково-педагогічний стаж в університеті з 2014 року.
Кандидатська дисертація «Особливості психокорекції соціальних страхів у студентів» (2015).
Здійснювала обов’язки куратора академічної групи.
Статті у наукових фахових видання (після 2010 року):
1.    Могила А.С. Соціальний страх: психологічне дослідження феномену / А.С. Могила // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - № 38 (62). – С. 52 – 59.
2.    Могила А.С. Усвідомлення студентами-першокурсниками соціальних страхів у контексті формування їх професійної культури / А.С. Могила // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - № 39 (63). – С. 110 – 116.
3.    Петрова А.С. Специфіка соціальних страхів студентів та динаміка їх прояву / А.С. Петрова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. - № 44 (68). – С. 239 – 246.
4.    Петрова А.С. Комплекс чинників соціальних страхів студентів / А.С. Петрова // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – Том X. – Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 26. – С. 611 – 621.
5.    Петрова А.С. Психокорекційна робота із соціальними страхами осіб студентського віку / А.С. Петрова // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 25. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 367-379.

Детальніше...

Рашковська Ілона Владиславівна

8881967 р.н.
Доцент кафедри практичної психології
Закінчила  Київський державний педагогічний інститут ім.О.М Горького, 1989 р.
Спеціальність «Історія, суспільствознавство та методика виховної роботи»
Закінчила Київський державний педагогічний інститут  ім. М.П. Драгоманова, 1992 р.
Спеціальність «Психологія. Практична психологія в системі народної освіти»
Науково-педагогічний стаж з 1995 року
кандидат психологічних наук (2015р.)
Кандидатська дисертація на тему: «Психолого-педагогічні умови становлення ідеального «Я» підлітка» (2016 р.)
Член редколегії науково-методичної  комісії з християнської етики МОН України.

Статті у фахових виданнях (2011-2016р.)
1.Діагностична та корекційна робота шкільного психолога в процесі формування ідеального «Я» підлітка / І. В. Рашковська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 25. – С. 421-425.
2.Розвиток особистості майбутнього вчителя за допомогою вивчення спецкурсу «Розв’язання педагогічних задач» / І. В. Рашковська // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том ІV (37) : тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2012. – 554с. – С. 403 – 408.
3.Рашковська І.В. Особистісно-орієнтована складова образу ідеального «Я» підлітка/ РашковськаІ.В.// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, – Вип. 31, Том ІІІ(11):Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання».-К.:Гнозис,2014 – С. 222-228.
4..Рашковська І.В.Психологічні підходи до вивчення категорії ідеалу та ідеального//І.В.Рашковська/Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання».–К. Гносис,   2015 – С. 251-256
5.Використання  психологічного тренінгу в процесі становлення ідеального «Я» підлітка/І.В.Рашковська // Science and Education a new Dimension. Pedagogi and Psychology, ІІ(14),Issue: 27,2014.-С.104-106
6.Рашковська І.В. Теоретичні та практичні аспекти допомоги обдарованим учням//І.В.Рашковська /Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток1 до Вип.36, Том ІІІ(63): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського  освітнього простору». – К.:Гнозис, 2015. – С.442-450.

Детальніше...

Сафін Олександр Джамільович

7771962 р.н.
Професор кафедри практичної психології
Закінчив Гуманітарну академію Збройних сил, 1993 р.
Спеціальність «психологія»
Науково-педагогічний стаж зі спеціальності з 1993 року
Заслужений діяч науки і техніки України (2009)
Доктор психологічних наук (1998), кандидат психологічних наук (1995), професор (1999)
Кандидатська дисертація на тему: «Розвиток мотивації професійного самовдосконалення офіцерів Прикордонних військ України» (1995)
Докторська дисертація на тему: «Психологічні основи оптимальної управлінської діяльності офіцерських кадрів: акмеологічний аспект» (1998)
Під керівництвом захищено 29 кандидатських і 4 докторських дисертації
Член спеціалізованої вченої ради К 70.705.02 Нaцioнaльнoї aкaдeмiї Дeржaвнoї прикoрдoннoї cлужби Укрaїни iмeнi Бoгдaнa Xмeльницькoгo та К.26.130.02 в Вищому навчальному закладі «Університеті економіки та права «КРОК».
Член редколегії Правничого вісника університету «КРОК», Вісника Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Збірника наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, Збiрника нaукoвиx прaць Нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту цивiльнoгo зaxиcту Укрaїни.

Монографії:
1.    Сафін О.Д. Інтервізія як засіб підготовки практичного психолога до здійснення консультативної роботи / Сафін О.Д., Журавель А.В. – Навчально-методичний посібник. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – С.218-257.
Навчальні посібники:
1.    Сафін О.Д. Актуальні проблеми використання людського чинника в особливих умовах діяльності: психологічний аспект /О.Д. Сафін// Розвиток інформаційного суспільства. Колективна монографія в 10-ти томах. – Т.9. «Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С.392-405.
Статті у наукових фахових видання:
1.    Сафін О.Д. Щодо Концепції державної політики України щодо наркотиків та алкоголю. Журнал Академії адвокатури України, 2010, №2 (15).
2.    Сафін О.Д. Концептуальні підходи до вивчення феномену брехні в професійній діяльності правоохоронця. Вісник академії управління МВС. - №1, 2010. – С.195-200.
3.    Сафін. О.Д. Людський чинник в особливих умовах діяльності та праці: психологічний аспект. Збірник наукових праць «Проблеми екстремальної і кризової психології». – Харків: Національний університет цивільного захисту МНС України, 18-19 листопаду, 2010. – С.108-120.
4.    Сафін О.Д. Організація процесу реформ у законодавстві про ВІЛ і наркотики. Правничий вісник університету «КРОК». – Вип. 6. - Т.2. – К., 2010. – С.67-73.
5.    Сафін О.Д. Гендерні розбіжності у прояві брехливості: кореляційний аналіз та його результати /О.Л. Колісник, О.Д. Сафін// Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. Вип. 26. – С.99-102.
6.    Сафін О.Д. Психологічна діагностика розвитку особистісної зрілості підлітків: проективний аспект. Вісник Національного університету оборони України – К. : НАОУ, 2011, №6(25). – С.233-237.
7.    Сафін О.Д. Почуття гумору як чинник міжособистісної взаємодії офіцерів у проблемних ситуаціях. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, №60, 2011. – С.44-52.
8.    Сафін О.Д. Профілактика та розв`язання конфліктів у педагогічній діяльності засобами гумору. Вісник Національної академії державної прикордонної служби. - Вип. 5, 2011. – код доступу - http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_5/11soddzg.pdf
9.    Сафін О.Д. Відмінності в використанні захисно-копінгової поведінки в залежності від інтелектуального ресурсу особистості. НУОУ, №2(27), 2012. – С.245-250.
10.    Сафін О.Д. Психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників в процесі служби. Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. Вип. 27, 2012. – С.18-22.
11.    Сафін О.Д. Почуття гумору як чинник міжособистісної взаємодії у проблемних ситуаціях. Правничий вісник Університету «КРОК». – Вип. 11. – К., 2012. – С.126-131.
12.    Сафін О.Д., Шеленкова Н.Л. Особистісне та професійне самовизначення як психологічна основа реалізації особистості у діяльності. Правничий вісник Університету «КРОК». – Вип. 12. – К., 2012. – С.108-115.
13.    Сафін О.Д., Бабелюк О.В. Пcихoлoгiчнi ocoбливocтi прoфеciйнoгo caмoвизнaчення вiйcькoвocлужбoвцiв-кoнтaктникiв в прoцеci cлужби. Правничий вісник Університету «КРОК». – Вип. 13. – К., 2012. – С.180-186.
14.    Сафін О.Д Професійна самосвідомість курсантів Внутрішніх військ України /Сафін О.Д., Колесніченко О.С./ Вісник Київського національного університету. Військово-спеціальні науки. Відп. ред. В.В.Балабін. – Вип. 2(31). – С.5-9.
15.    Сафін О.Д. Ocнoвнi нaпрямки пcихoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння мaйбутнiх oфiцeрiв-прикoрдoнникiв / О.Д.Сафін, О.В. Данько/ Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Гол. ред. Сідак В.С. – Вип. 15. – К., 2013. – С.143-151.
16.    Сафін О.Д. Психологічний анaлiз взaємoзв'язку cуб'єктивних i oб'єктивних пoкaзникiв прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння зaлeжнo вiд рiвня рoзвитку рeфлeкciї /О.В.Данько, О.Д. Сафін/ Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Гол. ред. Сідак В.С. – Вип. 17. – К., 2014. – С.131-136.
17.    Сафін О.Д. Психологічні кореляти стилю та успішності професійної діяльності фахівця екстремального профілю /О.Д. Сафін/ Прoблeми eкcтрeмaльнoї тa кризoвoї пcиxoлoгiї : збiрник нaукoвиx прaць Нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту цивiльнoгo зaxиcту Укрaїни / гoл. рeд. Н.Є.Aфaнacь’євa. – X., 2013. – Вип. 14. – Ч.III. – С.225-235.
18.    Сафін О.Д. Тeoрeтичні пiдxoди дo прoблeми взaємин тa ocoбливocтeй взaємoдiї людини i прирoди / Ю.В. Кузьмeнкo, O.Д. Caфiн // Нaукoвий вicник Микoлaївcькoгo дeржaвнoгo унiвeрcитeту iмeнi В.O.Cуxoмлинcькoгo. Пcиxoлoгiчнi науки : збірник наукових праць / за наук. рeд. C.Д. Мaкcимeнкa, Н.O. Євдoкимoвoї. – Микoлaїв: МНУ iмeнi В.O.Cуxoмлинcькoгo, 2014. – Вип. 2.13 (109). – C. 191–195.
19.    Сафін О.Д. Феноменологічний аналіз наукових підходів до теоретичних моделей стресу та психологічні характеристики стресостійкості особистості /О.Д.Сафін, Ю.О. Тептюк/ Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Гол. ред. Сідак В.С. – Вип. 20. – К., 2014. – С.191-197.
20.    Сафін О.Д. Ocoбливocтi дeзaптaцiйнoгo впливу бoйoвиx дій нa мoтивaцiйнo-cмиcлoву cфeру ocoбиcтocтi її учасника /А.В.Дацков, О.Д.Сафін/ Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Гол. ред. Сідак В.С. – Вип. 19. – К., 2014. – С.105-111.
21.    Сафін О.Д. Про результати психодіагностування емоційного вигоряння оперативних співробітників /О.Д. Сафін, І.В. Андрух/ Збірник наукових праць НА ДПСУ, Серія Педагогіка та психологія, 2015. - №1. – С.137-148.
22.    Сафін О.Д. Ocoбливi умoви життєдiяльнocтi тa aдaптaцiйний пoтeнцiaл ocoбиcтocтi: пcиxoлoгiчний аспект /О.Д. Сафін, Ю.В. Кузьменко/ Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки / голов. ред. О.Ф. Волобуєва. – Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2016. – Вип. 1. – С. 55-66.
23.    Сафін О.Д. Вплив геофізичних умoв рeгioну нa iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi йoгo мешканців /О.Д. Сафін, Ю.В. Кузьменко/ Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Гол. ред. Сідак В.С. – Вип. 24. – К., 2016. – С. 124-131.
24.    Сафін О.Д. Основні підходи до функціонування системи психологічної реабілітації та реадаптації учасників антитерористичної операції /О.Д. Сафін/ Наука і оборона, 2016 - №1. – С. 24-30.
25.    Сафін О.Д. Психотехнології роботи з учасниками бойових дій та членами їхніх родин щодо їхньої післяекстремальної адаптації до умов мирного життя /Сафін, Дацков// Прoблeми eкcтрeмaльнoї тa кризoвoї пcиxoлoгiї : збiрник нaукoвиx прaць Нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту цивiльнoгo зaxиcту Укрaїни / гoл. рeд. Н.Є. Aфaнacь’євa. – X., 2013. – Вип. 14. – Ч.III, 2016. – С. 77-85.
26.    Сафін О.Д. Iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi i cтупiнь вирaжeнocтi пocттрaвмaтичнoгo cтрecoвoгo рoзлaду як чинники уcпiшнocтi пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтiв /Сафін, Балабушка// Прoблeми eкcтрeмaльнoї тa кризoвoї пcиxoлoгiї : збiрник нaукoвиx прaць Нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту цивiльнoгo зaxиcту Укрaїни / гoл. рeд. Н.Є.Aфaнacь’євa. – X., 2013. – Вип. 14. – Ч.III, 2016. – С. 86-95.
27.    Сафін О.Д. Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний дискурс /О.Д. Сафін//Вісник Київського національного університету. Військово-спеціальні науки. Відп. ред. В.В. Балабін. –  2016. - №35. – С. 66-74.

Детальніше...

Святенко Юлія Олександрівна

12127 серпня 1982 р.н.
Доцент кафедри практичної психології
Закінчила Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького у 2004р.
Спеціальність «Практична психологія»
Науково-педагогічний стаж з 2004 року.
Кандидат психологічних наук (2013р.)
Кандидатська дисертація на тему: «Регресія поведінки сиблінгів під впливом взаємин у сім’ї» (2013 р.)
Є свідоцтво про реєстрацію авторського права на дитячі проективні методики «Childhood» та «Emotion cards» (2015р).

Статті у фахових виданнях

1.    Святенко Ю. О. Особливості формування захисних тенденцій психіки дитини під впливом сімейного виховання / Ю. О. Святенко, Н. В. Дметерко // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. – Серія № 12. – Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2011. –  № 33 (57). – С. 113 – 119.
2.    Святенко Ю. О. Вплив сімейного виховання на психіку дитини /                      Ю. О. Святенко // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. – Серія      № 17. – Теорія і практика навчання та виховання : зб. наукових праць. – К. : НПУ імені  М. Драгоманова, 2011. – № 16. – С. 306 – 312.
3.    Святенко Ю. О. Пізнання регресії сиблінгів засобами глибинної корекції / Ю. О. Святенко // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. – Серія № 12. – Психологічні науки : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2012. – № 36 (60). – С. 220 – 223.
4.    Святенко Ю. О. Пізнання феномену регресії засобами глибинної корекції / Ю. О. Святенко // Вісник інституту розвитку дитини. - Вип. 20. –   Серія : Філософія, педагогіка, психологія. зб. наук. праць. – К. : НПУ імені                         М. Драгоманова, 2012. – С. 165 – 171.
5.    Святенко Ю. О. Архетипна символіка у пізнанні психологічних захистів сиблінгів / Ю. О. Святенко // Науковий часопис НПУ імені М. Драгоманова. – Серія № 12. – Психологічні науки : зб. наукових праць. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2013. –  № 40 (64). – С. 129 – 133.
6.     Святенко Ю. А. Взаимосвязь глубинно-психологических и психосоматических аспектов в возникновении регрессии / Ю. А. Святенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Сер. : Педагогіка і психологія.  зб. статей – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч.1. – С. 169 – 177.
7.    Святенко Ю. О. Вплив едіпального періоду розвитку сиблінгів на їх поведінку / Ю. О. Святенко // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI. Психологія обдарованості. – Вип. 9. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 44 – 420.
8.     Святенко Ю. А.  Влияние семейного воспитания на формирование психики сиблингов / Ю. А. Святенко //   Zbior raportow naukowych. Wpływ badań naukowych. (28.04.2013 – 30.04.2013 ) - Bydgoszcz: Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. -  s. 45 – 51.
9.    Святенко Ю. О.  Особливості інтерпретації малюнків у роботі психолога / Ю. О. Святенко // Професійна підготовка практичного психолога: зб. наук. праць  / В. І. Бондарь, Ю. О. Приходько та ін. – К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2010. – С. 109 – 116.
10.    Святенко Ю. О.  Пізнання регресії в процесі глибинної корекції /              Ю. О. Святенко // Матер. Всеукр. науково-практ. Конф. [«Актуальні проблеми практичної психології»], (м. Київ, 29 березня 2012р.). – Київ, 2012. – С. 317 – 320.
11.    Святенко Ю. О.  Архетипна символіка у виявленні регресії сиблінгів / Ю. О. Святенко // ІХ науково-практичний семінар [«Теоретичні та методологічні засади практичної психології: роль архетипу в візуалізації феномену психічного»], (м. Ялта, 29 вересня – 1 жовтня 2012р. ).

Детальніше...

Середюк Тетяна Володимирівна

9991976 р.н.
Доцент  кафедри практичної психології
Кандидат психологічних наук (2006)
Закінчила НПУ ім. М. П. Драгоманова
Спеціальність «дошкільне виховання»
Науково-педагогічний стаж зі спеціальності з 1998 року
Кандидатська дисертація «Розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових психотехннік ” (2006)
Керівник проблемної наукової студентської групи «Ґенеза креативності як чинника професійно – комунікативних здібностей у студентів – практичних психологів».

Навчально – методичні  посібники:
1.    Виробнича стажистська практика Навчально- методичний комплекс “ Наскрізна програма практик”  фахової підготовки студентів спеціальності 6.030103 «Практична психологія” /
За ред. В.І.Бондаря, В.Г.Панка.- К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014.-78с.  46-52 Упор.З.О.Гаркавенко,  О.Я. Митник, А.С.Шапошнікова, І.В. Каськов, І.О. Лапченко
2.    Розвиток комунікативних умінь практичного психолога в процесі навчання    . Професійна підготовка практичного психолога як конкурентно спроможного фахівця: теорія і практика: навчально- методичний посібник/ за загальною редакцією академіка. В.І. Бондаря, професора О. Я. Митника.-К.: Вид-во НПУ імені .П.Драгоманова, 2015.-392с. 286-295    За загальною редакцією академіка НАПН України В.І.Бондаря; упорядкув.проф. О.Я.Митника    
3.    Методичні рекомендації та вимоги до написання і захисту магістерських робіт з психології        К.: Видавництво “Науковий Світ”, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 24с. 19-25 Укл. В.І.Бондар, К.В.Дубиніна, І.О. Лапченко.
4.    Організація психологічної служби. Практична психологія: напрями сучасної підготовки практичнго психолога в контексті професійної освіти: навчально- методичний посібник – К.: НПУ імен. М.П. Драгоманова, 2012.- 260с. Н.П. Зубалій, А.Є. Левенець, О.С. Котелевець, Г.Г.Шиловцева.
5    Організація психологічної служби.Психологія творчості та обдарованості. Практична психологія: Навчально – методичний комплекс. - К.: НПУ імен. М.П. Драгоманова, 2012.- 771с. В. І. Бондар, Н.П. Зубалій.
6    Методичні рекомендації та вимоги до написання і захисту магістерських робіт з психології. К.: Видавництво “НауковийСвіт”, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 24с. 18-24 Укл. В.І.Бондар, К.В.Дубиніна, І.О. Лапченко.

Детальніше...

Тітяєв Володимир Миколайович

666Народився 22 квітня 1970 року
Заступник декана факультету педагогіки і психології з виховної роботи.
Закінчив:
- Київське військово-морське училище у 1993 році. Спеціальність: «Військово-педагогічна, тактична ВМФ»;
- Київський військовий гуманітарний інститут у 1998 році. Спеціальність: «Історія України»
Науково-педагогічний стаж з 1989 року.
Кандидатська дисертація на тему «Психологічні засади особистісно орієнтованого навчання курсантів вищого військово-морського навчального закладу» (2007)
Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін з 2009 року.

Керівник проблемної наукової студентської групи «Розвиток комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів»
Куратор EСTS 4-х груп спеціальності «Практична психологія»

Навчально-методичні посібники:
1.    Психологія. Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Севастополь: Вид-во АВМС ім. П.С. Нахімова, 2010.
2.    Педагогіка. Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. – Севастополь: Вид-во АВМС ім. П.С. Нахімова, 2010.

Статті у наукових фахових видання (після 2010 року):
1.    Основні передумови та напрями реформування навчального процесу у вищому навчальному закладі на гуманістичних засадах // Горизонти освіти: Психологія. Педагогіка: Науково-методичний журнал. № 2 (35). – Севастополь: Рібест, 2012. – С. 145-151.

Детальніше...

Томаржевська Інна Володимирівна

11111970 р.н.
Доцент кафедри практичної психології
Закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, 1993 р.
Спеціальність «Дефектологія»
Закінчила Технологічний університет «Поділля» (м.Хмельницький), 2001 р.
Спеціальність «Практична психологія»
Науково-педагогічний стаж з 2002 року
Кандидат психологічних наук (2007 р.), доцент (2010 р.)
Кандидатська дисертація на тему: «Психологічні засади гуманізації професійної підготовки студентів-інвалідів соціономічного профілю» (2007р.)

                                      Підручники
1.    Теоретичні основи практичної психології: навч. посібник/ Кулешова О.В., Томаржевська І.В. - Хмельницький: ХНУ, 2012. - 235 с. (з грифом МОНМСУ: лист №1/11-4488 від 4.04.2012) (автор 118 с.)
                                                Навчальні та навчально-методичні посібники  
1.    Психолого-педагогічне консультування. Програма курсу і методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Практична психологія». Хмельницький: ХНУ, 2011. – 82 с.
2.    Психолого-педагогічні умови гуманізації професійної підготовки практичного психолога//Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця: теорія і практика: навчально-методичний посібник / за загальною редакцією академіка НАПН України В.І.Бондаря, професора О.Я.Митника. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 96-108 (автор 7с.)

                                                            Статті у фахових виданнях
1.    Особливості психічного стану хворих на псоріаз, що перебувають на стаціонарному лікуванні./О.А.Каденко, І.В.Томаржевська //Український журнал дерматології, венерології, косметології. – за ред. Москаленко В.Ф. – Київ, 2011. – С.34-40.
2.    Соціально-психологічний аналіз проблеми гуманізації навчання та виховання школярів і студентів з вадами здоров’я. //Збірник наукових праць Камянець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка / За ред. Л.П.Мельник, В.І.Співака. – Вип. ХVІ. – ПП Медобори-2006, 2011. – С.375-381.
3.    Аналіз впровадження програми гуманістично орієнтованого психологічного супроводу студентів з вадами здоров'я в умовах професійної підготовки соціономічного профілю. - Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету чмені Івана Огієнка, 2012 - С.250-257
4.    Теоретико-методологічний аналіз проблеми розвитку особистості в умовах професійної підготовки соціономічного профілю. – Вісник національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2014. – Вип. 1(38). – С.314-320 – 0, 63 д.а.
5.    Теоретичні та прикладні засади особистісно-орієнтованої професійної підготовки практичного психолога. - Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Психологічні науки: зб. наукових праць. К.: НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2014. – Вип. 45(69). -С.112-120 (у співавторстві з О.Я. Митником).
6.    Шляхи подолання професійної деформації особистості спеціаліста соціономічної сфери. - Вісник національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2015. – Вип. 1(44). – С. 224-230.
7.    Теоретико-методологічний аналіз феномену усвідомленого батьківства. – Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон:Херсонський державний університет, 2016. – Вип.6. – С.107-112.
8.    Теоретичні засади дослідження проблеми професійно-особистісного розвитку спеціаліста соціономічної сфери /І.В.Томаржевська, О.Ю.Хартман// - Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. Херсон:Херсонський державний університет, 2016. – Вип.1., Том 1 – С.74-79.

Детальніше...

Шапошнікова Анна Сергіївна

131314.11.1979
Старший викладач кафедри практичної психології
Закінчила НПУ імені М.П. Драгоманова (2000р.),
спеціальність «Практична психологія»
Науково-педагогічний стаж з 2006 року
Керівник проблемної наукової студентської групи «Сучасні технології психотерапії»
Засновник та керівник ГО «Інститут Інтегральної психології»,
партнер громадської організації «Учбово-методичний науково-інформаційний центр».

Учасник проекту «Інтеграція через діалог» за підтримки Єврокомісії, що реалізується Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова доба» (м.Львів) 2016-2018р.
Учасник проекту «Формування громадянської свідомості майбутніх вчителів початкової школи шляхом професійного самовдосконалення» за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США - 2014-2015р.
Учасник дослідницької групи проекту «Надання допомоги тимчасово переміщеним родинам зі Сходу України» Всеукраїнський благодійний фонд «Покрова пресвятої Богородиці» (оцінка потреб родин вимушених переселенців, розробка технології організації надання комплексної допомоги) – 2014р.
Учасник проекту європейського проекту TEMPUS IV «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів до роботи із гетерогенними групами і організаціями» на базі НПУ ім.М.П.Драгоманова (розробка програм підвищення педагогічної компетентності вчителів); - 2013р.

Монографії та навчальні посібники:
1.    Дистанційний підручник «Загальні основи психології» для студентів спеціальності «Початкове навчання» 2010р (6,45 др.арк.)

Детальніше...

 

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Авторизація  

   

Всього відвідувань  

8431066
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4493
14948
19441
7526301
427568
449389
8431066

Your IP: 46.229.168.161
Server Time: 2020-01-27 09:00:03
   

Хто на сайті?  

На сайті 144 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ