Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр"

Деталі
Перегляди: 3496

Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва

При вступі  на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр"

напрям підготовки 0202 - Мистецтво

спеціальність 6.020205 - Образотворче мистецтво

Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва  для спеціальності 6.020205 - Образотворче мистецтво

Пояснювальна записка

Вступне фахове випробування з дисципліни «Образотворче мистецтво» для вступників на базі загальноосвітньої школи буде проводитися у формі творчого конкурсу в два етапи.

 Перший етап “Рисунок” творчого конкурсу передбачає виконання завдання з рисунку гіпсової голови з натури (олівець, папір формату 30x40 см). Термін виконання – 5 академічних годин.

Другий  етап “Живопис” творчого конкурсу передбачає виконання завдання з живопису простого натюрморту з предметів побуту (акварель, папір формату 30x40 см). Термін виконання – 5 академічних годин.

Роботи оцінюють члени предметної комісії, склад якої затверджений наказом університету. Оцінювання рівня знань і умінь абітурієнтів проводиться членами предметної комісії відповідно до критеріїв оцінювання. Загальна оцінка якості виконання абітурієнтом творчого завдання виводиться за результатом обговорення всіма членами комісії особистих оцінок його роботи.

В ході вступного творчого конкурсу абітурієнти мають продемонструвати належний рівень володіння всім комплексом базових умінь з акварельного живопису і академічного рисунку.

На першому етапі творчого конкурсу “Рисунок” вступник повинен:

•    володіти технологією роботи на папері твердими і м'якими олівцями,

що застосовують у тональному світлотіньовому зображенні;

Критерії оцінювання

Об'єктивність в оцінюванні робіт з рисунка досягається на основі конкретних критеріїв, які визначають рівень знань, умінь і навичок вступників в цій сфері. Такими критеріями є: композиція, технічна грамотність, образність.

І. Композиція (закони, правила, прийоми, засоби)

53-70 балів - грамотне розміщення рисунка на форматі (картинній площині), дотримана рівновага та ритмічність частин, враховано основні закономірності композиції;

36-52 балів - незначні помилки в композиції рисунка;

18-35 балів - порушено основні закономірності композиції рисунка;

0-17 балів - композиційне вирішення рисунку виконане з грубими помилками.

ІІ. Технічна грамотність (закономірності перспективи, пластичної анатомії, світлотіньової передачі форми)

53-70 балів - в рисунку пропорції, форми гіпсової голови, її просторове положення виконані професійно грамотно, на основі закономірностей перспективи, пластичної анатомії, світлотіні;

36-52 балів - допущені незначні помилки в образотворчій грамоті;

18-35 балів - допущено значні помилки у передачі пропорцій гіпсової голови, її конструктивної будови, виявленні світлотіні тощо;

0-17 балів - рисунок, його пропорції, конструктивна будова, форма, світлотінь передані з недопустимими помилками.

III. Образність (художня виразність)

46-60 балів - рисунок гіпсової голови людини зображений виразно, сприймається образно, цілісно, вдало використані світлотіні, динаміка, ритм тощо;

31-45 балів - незначні помилки у створенні образного рішення гіпсової голови;

16-30 балів - рисунок гіпсової голови сприймається маловиразним;

0-15 балів - відсутня гармонійна цілісність рисунка гіпсової голови.

 

На другому етапі творчого конкурсу “Живопис” вступник повинен:

Критерії оцінювання

Об'єктивність оцінювання робіт з живопису досягається на основі встановлених критеріїв, які визначають рівень знань, умінь та навичок вступників у техніці акварелі. Такими критеріями є: композиція, технічна грамотність (перспектива, правильність передачі пропорцій зображуваних предметів та особливості їх форми, виявлення форми та кольору натури засобами колористичних та світлотіньових відношень), образність (художня виразність).

І. Композиція

30-39 балів - правильне розміщення предметів на картинній площині, знайдена рівновага відносно композиційного центру, створено відчуття просторовості, досягнута цілісність сприйняття;

20-29 балів - незначні помилки в композиційній побудові;

10-19 балів - композиція сприймається задовільно, але є маловиразною

0-9 балів - композиційна будова незадовільна, відсутні правильне розміщення предметів та цілісність сприйняття.

II. Технічна грамотність (перспектива, правильність передачі пропорцій зображуваних предметів та особливості їх форми, виявлення форми та кольору натури засобами колористичних та світлотіньових відношень)

24-30 балів - правильно відтворена глибина простору, з урахуванням переднього, середнього та заднього планів; у формі предметів враховано перспективне скорочення згідно закону перспективної побудови; пропорції зображуваних предметів та особливості їх форми передані бездоганно; правильне виявлення співвідношень теплих і холодних тонів, форма відтворена колористичними засобами;

16-23 балів - незначні помилки в просторовому розміщенні предметів;несуттєве спотворення форм предметів; незначні помилки, допущені у виявлені форми кольором і світлотінню;

8-15 балів - перспективне скорочення предметів виконане задовільно; просторове рішення маловиразне; пропорції сприймаються задовільно, проте характерні особливості предметів маловиразні; обмеження колористичної широти виявлення форми предметів;

0-7 балів - перспектива складових натюрморту передана незадовільно; пропорції мають значні відхилення, характер зображуваних предметів передано незадовільно; колористичне рішення не відповідає натурі.

 III. Образність (художня виразність)

24-30 балів - натюрморт зображено виразно, дотримано образності, цілісності, вдало використані світлотіні, динаміка, ритм тощо;

16-23 балів - незначні помилки у створенні образного рішення натюрморту;

8-15 балів – натюрморт сприймається маловиразним;

0-7 балів - відсутня гармонійна цілісність і образність живопису натюрморту.

 

Умови проведення співбесіди з образотворчого мистецтва

 

Абітурієнт повинен представити самостійні творчі роботи з образотворчого мистецтва: малюнки олівцем, фарбами, копії тощо.

Після ознайомлення з роботами члени комісії ставлять запитання, відповіді на які покажуть рівень готовності абітурієнта до засвоєння знань та умінь з предметів образотворчого циклу.

               ПИТАННЯ:

 1. Які види образотворчого мистецтва Вам відомі?

 2. В яких матеріалах виконуються художні твори?

 3. Поняття перспективи в образотворчому мистецтві.

 4. За допомогою чого досягається враження об'ємної форми на малюнку, в скульптурі та в творі живопису?

 5. Назвати етапи послідовності виконання малюнку гіпсової голови з натури.

 6. Кого з видатних українських художників Ви можете назвати?

 7. Які художні твори світового та національного мистецтва Вам відомі?

 8. Які кольори відносяться до теплої, а які до холодної гами?

 9. Що означає художній термін "натюрморт"?

 10. В чому різниця між лінійним та світлотіньовим малюнком?

 11. Які особливості світлотіньового сприймання кулястої форми?

 12. Назвіть основні та похідні кольори.

 13. Які жанри образотворчого мистецтва Ви знаєте?

 

Укладачі - фахівці предметної комісії Інституту педагогіки і психології                         НПУ імені М.П.Драгоманова:

Шевнюк О.Л., доктор пед. наук, професор, зав. кафедри образотворчого мистецтва НПУ імені М.П.Драгоманова;

Плазовська Л.В., канд. пед. наук, доцент кафедри образотворчого мистецтваНПУ імені М.П.Драгоманова;

Шалварова К.С., старший викладач кафедри образотворчого мистецтва НПУ імені М.П.Драгоманова.