About  

   

Articles

Образотворче мистецтво

Details

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

ПОРТРЕТНИЙ ЖИВОПИС

ОС бакалавр

Семестр 8

Кількість кредитів ECTS – 3.

Основна мета засвоєння курсу полягає в формуванні умінь створення портрету засобами живопису на всіх етапах творчо-навчального процесу. Студенти оволодіють знаннями щодо цілей, завдань, змісту і особливостей побудови курсу портретного живопису в системі дисциплін образотворчого циклу, основними технологічними та художніми методиками та прийомами, щозастосовуються в портретному живописі, основами передачі кольором портретного образу, методами та прийомами навчання портретного живопису з урахуванням історичного досвіду. Студенти опанують уміннями здійснювати вибір суб'єкта портретного живопису та визначати його композицію, застосовувати методику пастозного письма та письма “а-ля прима” в межах завдань з портретного живопису, визначати загальну тональність, локальний колір, тепло-холодність, завершувати довготривале творчо-навчальне завдання з портретного живопису.

ДЕКОРАТИВНА ПЛАСТИКА

ОС бакалавр

Семестр 7

Кількість кредитів ECTS – 3.

Основна мета спецпрактикуму полягає у формуванні умінь створення авторського художнього керамічного панно та їх транспонування в процес практичної діяльності викладача позашкільних художніх навчальних закладів. Завдання спецпрактикуму навчити студентів володіти конструктивно-пластичними прийомами створення художніх керамічних виробів площинного типу, розширити уміння і навички в композиційній роботі з різними керамічними матеріалами. Студенти оволодіють уявленнями про місце декоративного керамічного панно в оформленні інтер’єру, про принципи естетики формоутворення різновидів панно, опанують особливості керамічних матеріалів у процесі виготовлення керамічного панно, оптимальні методи виготовлення керамічного панно, технологічні особливості декорування, закономірності створення декоративного панно за різними композиційними схемами, технологічні прийоми підготовки глиняної маси, особливості моделювання узагальненої форми від цілого до деталей і навпаки, а також способами декорування керамічної поверхні поливами, ангобами, солями тощо.

ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ШКІРИ

ОС бакалавр

Семестр 7

Кількість кредитів ECTS – 3.

Основна мета засвоєння курсу полягає в оволодінні студентами теоретичними та практичними уміннями по створенню художніх виробів з натуральної шкіри, спрямованими на самостійне створення цілісних гармонійних творів образотворчого мистецтва та навчання цьому учнів. Завданнями дисципліни є оволодіння студентами категоріями декоративної композиції, засвоєння законів взаємозв’язку між елементами художньої форми, між змістом і формою, законів, що обумовлюють створення художнього цілого, практичне опанування основними композиційними принципами та засобами гармонізації художньої форми, формування досвіду інтерпретації та художньої переробки явищ і об’єктів навколишнього з метою створення виразного художнього образу, розкриття духовно-творчого потенціалу особистості, сприяння підготовці студентів до майбутньої професійної діяльності.

РИТОРИКА

ОС бакалавр

Семестр 6.

Основна мета вивчення курсу - дати знання основ класичної і сучасної риторики як науки і мистецтва про мисленнєво-мовленнєву діяльність у сферах: психолого-педагогічній, громадсько-політичній та культурно-просвітницькій. Місце навчального практикуму  в програмі підготовки вчителів образотворчого мистецтва дозволяє студентам набути додаткових фахових комунікативних компетенцій. Завдання дисципліни виробити у студентів навички продукувати тексти різного типу відповідно до мети , призначення та умов спілкування в процесі їхньої майбутньої професійної діяльності. 

АВТОРСЬКА ЛИСТІВКА

ОС бакалавр

Семестр 7

Кількість кредитів ECTS – 3.

Основна мета засвоєння курсу полягає у формуванні професійного досвіду в процесі опанування різними технологіями створення авторських художніх листівок. Студенти оволодіють знаннями про історію та типологію листівок, властивості різноманітних матеріалів для їх виготовлення, виразні прийоми, засоби і способи художнього виконання зображень та декору листівок, уміннями обирати оптимальне композиційне та колірне вирішення листівки для створення художнього образу, застосовувати прийоми моделювання, конструювання, формоутворення при виконанні об’ємних листівок, використовувати різноманітні способи та прийоми декоративно-пластичної обробки поверхні листівки, а також опанують методику планування процесу роботи над навчальним завданням при виготовленні листівок.

МОДЕЛЮВАННЯ АКСЕСУАРІВ

ОС бакалавр

Семестр 7

Кількість кредитів ECTS – 3.

Основна мета засвоєння курсу полягає в підготовці майбутнього художника-педагога до організаційно-методичного забезпечення навчання учнів синтезу нових технік образотворчого мистецтва, що сполучаються в одному авторському мистецькому творі аксесуарного характеру, формуванні умінь послідовної реалізації творчого задуму на всіх етапах навчального процесу. Завданням дисципліни є оволодіння студентами культурою синтезування різних технік в реалізації ідеї художнього твору з урахуванням принципів образотворчої грамоти, що забезпечує розвиток  специфічного бачен­ня, пам’яті та мислення, чуття кольору і тону, навичок практичної ро­боти з художніми матеріалами. Студенти оволодіють знанням щодо основних технологічних і художніх методик і прийомів, щозастосовуються в синтезі різних технік виконання в одному творі аксесуарного характеру, вміннями технології роботи з різними техніками і матеріалами в межах завдань курсу.

ПЕЙЗАЖНИЙ ЖИВОПИС

ОС бакалавр

Семестр 8

Кількість кредитів ECTS – 3 кредити.

Основна мета засвоєння курсу полягає в формуванні умінь створення пейзажної композиції засобами живопису на всіх етапах творчо-навчального процесу. Студенти оволодіють знаннями щодо цілей, завдань, змісту і особливостей побудови курсу пейзажного живопису в системі дисциплін образотворчого циклу, елементарної теорії пленерного живопису, основними технологічними та художніми методиками та прийомами, щозастосовуються в пейзажному живописі, основами передачі кольором глибини пейзажного простору, особливостями передачі плановості в пейзажу, методами та прийомами навчання пейзажного живопису з урахуванням історичного досвіду. Студенти опанують уміння мобільно робити вибір об'єкта пейзажного живопису та визначати оптимальну композицію, застосовувати методику пастозного письма та письма “а-ля прима” в межах завдань з пейзажного живопису, визначати загальну тональність, локальний колір, тепло-холодність зображуваних предметів, завершувати довготривале творчо-навчальне завдання з пейзажного живопису.

АНАЛІЗ ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

ОС бакалавр

Семестр 8

Кількість кредитів ECTS – 3

Основна мета курсу полягає в підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до аналізу та інтерпретації творів образотворчого мистецтва на уроках у загальноосвітніх школах. Завданням дисципліни є оволодіння студентами методами інтерпретації творів образотворчого мистецтва в урочній та позаурочній діяльності вчителя. Студенти оволодіють знаннями щодо сучасної інноватики інтерпретаційного досвіду актуального образотворчого мистецтва, а також відпрацюють прийоми формування досвіду розуміння учнями різних вікових груп творів образотворчого мистецтва.

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКА

ОКР спеціаліст

Семестр 10

Кількість кредитів ECTS – 2

Основна мета курсу полягає у формуванні фахових знань, умінь і навичок  в підході до  вибору технології виконання художнього твору, теоретичними і практичними навичками аерографії, застосування її в різноманітних сферах творчості та видах мистецтва. Студенти освоять основні вимоги до використання аерографії в композиції, кольорознавстві, рекламі, художньому конструюванні, навички догляду за компресором та аерографом. Студенти навчаться самостійно вести роботу за допомогою аерографа, вільно володіти  правилами і засобами аерографії для вирішення конкретних завдань, виконувати “маскування” та лекала, застосовувати виражальні засоби аерографії для втілення  художнього образу.

СУЧАСНЕ ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО

ОКР спеціаліст

Семестр 9

Кількість кредитів ECTS – 2.

Основна мета курсу полягає у застосовуванні технологічних і художніх прийомів різних видів прикладного мистецтва в створенні  самостійного художнього твору. Завдання дисципліни – навчити студентів використовувати традиційні технологічні та художні прийоми прикладного мистецтва при створенні творчих робіт різних жанрів (натюрморт, портрет, пейзаж,  абстрактна композиція, тощо). Студенти отримають цілісне уявлення про історію розвитку прикладного мистецтва, його види, регіональну та темпоральну специфіку, про трансформацію реалістичного візуального образу у мову умовних знаків, властивих сучасному прикладному мистецтву, про прийоми інтерпретації, трансформації, стилізації, Студенти оволодіють стилізованим малюнком, технологією інтарсії з сукна як однієї з технік сучасного прикладного мистецтва.

ГЕРМЕНЕВТИКА МИСТЕЦТВА

ОС магістр

Семестр 3

Кількість кредитів ECTS – 3.

Основна мета засвоєння курсу - оволодіння закономірностями розуміння мистецтва, його завданнями, продуктивними методами та формами аналізу художніх творів; студент має оволодіти вміннями організовувати сприймання творів візуального мистецтва, здійснювати їх аналіз та трансляцію його результатів. Завдання дисципліни - оволодіння студентами системою знань, що забезпечують функціонування герменевтичних технологій у розкритті змісту твору мистецтва, становлення їх досвіду трансляції соціально значущих культурних смислів. Студентам запропонують сучасні медійні засоби репрезентації інтерпретаційного досвіду роботи з візуальним текстом.

ПРИКЛАДНІ ПРАКТИКИ

ОС магістр

Семестр 3

Кількість кредитів ECTS – 3

Основна мета курсу полягає у застосовуванні технологічних і художніх прийомів різних видів прикладного мистецтва в створенні  самостійного художнього твору. Завдання дисципліни – навчити студентів використовувати традиційні технологічні та художні прийоми прикладного мистецтва при створенні творчих робіт різних жанрів (натюрморт, портрет, пейзаж,  абстрактна композиція, тощо). Студенти отримають цілісне уявлення про трансформацію реалістичного візуального образу у мову умовних знаків, властивих сучасному прикладному мистецтву, про прийоми інтерпретації, трансформації, стилізації, Студенти оволодіють конструктивно-пластичними прийомами створення художньої пластики тривимірного типу, розширять уміння і навички у композиційній роботі з різними декоративними матеріалами.

ТЕХНІКИ ГРАВЮРИ

ОС магістр

Семестр 3

Основна мета курсу полягає у формуванні стійкого інтересу до майбутньої професійної діяльності, засвоєння базових принципів, закономірностей та технології створення конструктивно-лінійного та світлотонового зображення на площині засобами технік гравюри. Студенти оволодіють категоріальним апаратом і ціннісно-смисловими значеннями технік гравюри та графіки в цілому як виду образотворчого мистецтва. Завданнями дисципліни є освоєння базових основ образотворчої грамоти у галузі графічного мистецтва.

СУЧАСНІ ВІЗУАЛЬНІ ПРАКТИКИ

ОС магістр

Семестр 3

Кількість кредитів ECTS – 3.

Основна мета курсу полягає у формуванні умінь застосування стилістики і художніх прийомівосновних напрямків мистецтва ХХ ст. в образотворчій практиці. Студенти отримають уявлення про розвиток образотворчого мистецтва в ХХ столітті, щодо теоретичного обґрунтування і художньої специфіки основних напрямків мистецтва модернізму, а також розвиток мистецтва постмодернізму, особливості візуальних практик у період після 1960-х років. Студенти оволодіють прийомами зображення різних напрямків мистецтва ХХ ст. при виконанні творчих індивідуальних завдань.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ЗОШ 

ОС магістр

Семестр 10

Кількість кредитів ECTS – 2.

Основна мета курсу полягає в підготовці майбутнього художника-педагога до інноваційного організаційно-методичного забезпечення навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітніх школах. Завданням дисципліни є оволодіння студентами інноватикою методики навчання образотворчого мистецтва в урочній та позаурочній діяльності. Студенти оволодіють знаннями щодо актуальних методів, прийомів і форм навчання образотворчого мистецтва в загальноосвітніх школах, а також відпрацюють інноваційні технології формування емоційного ставлення дитини до дійсності.

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ