About  

   

Articles

МИТНИК ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

Details

митг1969 р.н.
Завідувач кафедри практичної психології
Закінчив Київський державний педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова, 1993 р.
Спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання»
Закінчив Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2003 р.
Спеціальність «Математика»
Науково-педагогічний стаж з 1989 року
Доктор педагогічних наук (2010), кандидат психологічних наук (1998), професор (2014)
Кандидатська дисертація на тему: «Психолого-педагогічні умови становлення продуктивного спілкування в молодших школярів» (1998 р.)
Докторська дисертація на тему: «Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього вчителя до формування культури мислення молодшого школяра» (2010 р.)
Член редколегії науково-методичних журналів: «Початкова школа», «Учитель початкової школи».
Є свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник « Логіка на уроках математики. Методика роботи над завданнями з логічним навантаженням у курсі математики початкових класів» для студентів педагогічних ВНЗ, які навчаються за спеціальністю «Початкове навчання».

                                                                           Монографії
1.    Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика/ упоряд. : К. І. Волинець, Т. І. Люріна, О. Я. Митник; за заг. ред. К. І. Волинець. – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – С. 43-58; 93-98; 131-139; 210-215.

                                                                           Підручники
1.    Митник О.Я. Математика: підручн. для 1 кл. загальноосв. навч. закладів /О.Я.Митник, О.Г.Гайштут. – Х.: Гімназія, 2015. – 160 с. (автор. 120 с.)

                                                   Навчальні та навчально-методичні посібники  
1.    Митник О.Я. Логічний калейдоскоп. Навчальний посібник для 1 класу/ О. Я. Митник, С. М. Ігнатьєва, Т. О.Карпенко. - Київ, Початкова школа. - 2011. - 98 с. (автор.52 с.)
2.    Митник О.Я. Уроки логіки у 3 класі. Навчально-методичний посібник для вчителя / О. Я. Митник, С. М. Ігнатьєва, Т. О.Карпенко. - Київ, Початкова школа. - 2011. - 160 с. (автор.97 с.)
3.    Митник О.Я. Уроки логіки у 4 класі. Навчально-методичний посібник для вчителя / О. Я. Митник, І.О. Большакова - Київ, Початкова школа. - 2013. - 192 с. (автор.102 с.)
4.    Навчання у початковій школі як цілісний творчий процес: теорія і практика / за ред. В.І. Бондаря; упорядк. О.Я. Митник. – К.: Початкова школа, 2011. - 384 с. (автор. 250 с.): гриф МОН України
5.    Митник О.Я. Технологія побудови навчання у початковій школі як цілісного творчого процесу: навч. посібн. для студ./ О. Я. Митник. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 127 с.
6.    Професійна підготовка практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця: навчально-методичний посібник //  [під заг. ред.:  В.І.Бондаря, О.Я.Митника]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 385 с. (автор. 48 с.)

                                                              Статті у фахових виданнях
1.    Митник О.Я. Особливості побудови уроку як цілісного творчого процесу у першому класі / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2011. — № 4. — С. 20 - 22.
2.    Митник О.Я. Навчальний курс «Логічний калейдоскоп» як засіб розвитку поняттєвого мислення у першому класі  / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2011. — № 5. — С. 54 - 58.
3.    Митник О.Я. Заняття проблемного характеру у педагогічному ВНЗ як засіб забезпечення конкурентоздатності майбутнього фахівця / О.Я. Митник // Вища освіта України – Том IV – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2011. – С. 248 – 256.
4.    Митник О.Я. Конструктивна взаємодія суб’єктів ВНЗ як засіб здійснення моніторингу якості навчальних досягнень студентів / О.Я. Митник, В.О.Ліскін // Вища освіта України – Том IV – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К., 2011. – С. 143 – 152.
5.    Митник О.Я. Науково-методичне забезпечення творчого навчально-виховного процесу у початковій школі / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2012. — № 5. — С. 46 - 52.
6.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови розвитку інтелектуально-творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2012. — № 10. — С. 42 – 45.
7.    Митник О.Я. Теоретико-методологічні засади побудови навчання у ЗНЗ як цілісного творчого процесу / О.Я. Митник // Рідна школа — 2012. — № 10. — С. 56 – 60.
8.    Митник О.Я. Розвиток конкурентоспроможності сучасного вчителя у межах внутрішкільної методичної роботи / О.Я. Митник // Рідна школа — 2013. — № 1-2. — С. 37 – 43.
9.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови побудови творчого навчально-виховного процесу на уроці / О.Я. Митник // Рідна школа — 2013. — № 6. — С. 31 – 36.
10.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні засади підготовки вчителя у системі післядипломної освіти до реалізації компетентнісного підходу / О.Я. Митник // Рідна школа — 2013. — № 11. — С. 34 – 37.
11.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи як конкурентоспроможного фахівця //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 23: збірник наукових праць  /за науковою ред. академіка В.І.Бондаря. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 107 – 112.
12.    Митник О.Я. Психологічні механізми управління якістю професійної підготовки практичного психолога як конкурентоспроможного фахівця //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. Збірник наукових праць – Додаток 1 до вип. 31, том II (44) – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.:ТОВ «ГНОЗІС», 2013. – С. 221 – 229.
13.    Митник О.Я. Психологічні особливості розвитку педагогічного мислення майбутнього вчителя як складової особистості конкурентоспроможного фахівця / О.Я. Митник, В.О.Ліскін  //Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. Збірник наукових праць – Додаток 1 до вип. 31, том III (45) – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.:ТОВ «ГНОЗІС», 2013. – С. 392 – 399.
14.    Митник О.Я. Психолого-педагогічні засади створення розвивального освітнього середовища у ЗНЗ як чинник забезпечення успіху у подальшій професійній кар’єрі учня / О.Я. Митник // Практична психологія та соціальна робота — 2014. — № 1. — С.1 – 4.
15.    Митник О.Я. Методи активізації творчого мислення майбутніх фахівців у процесі навчання //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К.:Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. XII. Психологія творчості. – Випуск 18. – С. 169 – 178.
16.    Митник О.Я. Розвиток поняттєвого мислення учнів у процесі навчання / О.Я. Митник // Практична психологія та соціальна робота — 2014. — № 3. — С.12 – 16.
17. Митник О.Я. Розвиток суб’єктності практичного психолога у процесі професійної підготовки / О.Я. Митник // Рідна школа — 2014. — № 4-5. — С. 37 – 40.
18. Митник О.Я. Психолого-педагогічні умови інклюзивного навчання у ЗНЗ //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – Вип. 26: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С. 152 – 156.
19. Митник О.Я. Розвивальне освітнє середовище у початковій школі як чинник становлення успішної особистості у соціумі / О.Я. Митник // Почат. шк. — 2016. — № 5. — С. 1 - 4.

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ